Звіт про шкільну літню практику з окремих предметів

Автори: Кириченко Тетяна Григорівна, учитель математики та інформатики, спеціаліст вищої категорії

Полонська Вікторія Вікторівна, учитель природознавства, спеціаліст ІІ категорії

Безунова Тетяна Юріївна, учитель української мови та літератури, спеціаліст І категорії

Бурлака Лідія Іванівна, учитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії

Комсомольської гімназії імені В.О.Нижниченка Комсомольської міської ради Полтавської області.

 

Методичній посібник містить загальні рекомендації та матеріали для організації і проведення літньої навчальної практики у 6 класі з української мови та літератури, природознавства, англійської мови, інформатики у рамках реалізації проекту «1 учень – 1 комп’ютер».

Посібник містить електронні додатки – готові комп’ютерні презентації з природознавства, української мови.

Запропонований матеріал може бути використаний вчителями на уроках, а також для проведення факультативів і спецкурсів.

 

Рецензенти:

Бугаєвська О.В., методист міського методичного кабінету

Схвалено  на засіданні НМР Комсомольської гімназії ім. В.О.Нижниченка, протокол № 3   від   22.01.2010.

 

Вступ

 

Навчальні екскурсії та навчальна практика є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства,  розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу.

Статтею 16 Закону України "Про загальну середню освіту" врегульовано тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах: I ступеня - не  менш як 175 робочих днів, II-III ступенів - 190 робочих днів.

Структура навчального року включає орієнтовно 35 тижнів академічних занять та час на проведення навчальних екскурсій і навчальної практики, державної підсумкової атестації. Навчальна практика та екскурсії  для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах - по 3 академічні години на день, у 7-8 класах ‑ по 4 академічні години, у 10-х класах ‑ по 5 академічних годин на день. Необхідною умовою організації навчальних екскурсій і навчальної практики є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, а також час їх проведення, визначаються адміністрацією навчального закладу. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій і практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу та профілю навчальних закладів, потреб виробництва та інших чинників (зокрема, надолуження виконання навчальних програм у зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять тощо).

Проведення навчальної практики в основній та старшій школі спрямоване на розвиток пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизацію знань, умінь і навичок школярів, усвідомлення практичної складової навчальних курсів, формування міжпредметних зв’язків  тощо.

Методика проведення навчальної практики включає такі етапи:

  1.  підготовчий, під час якого учні ознайомлюються з метою та формами проведення навчальної практики, отримують завдання та вимоги щодо представлення результатів проведеної роботи, інструктуються з правил техніки безпеки;
  2. змістовно-організаційний, під час якого відбувається навчальна діяльність, що передбачена планом проходження практики;
  3. підсумковий, під час якого проводиться звітування учнів щодо проведеної роботи, перевірка набутих знань і вмінь, підбиття підсумків навчальної практики.

Залежно від місцевих умов та специфіки навчального процесу навчальна практика частково або повністю може проводитися під час навчальних занять.

Особливого значення навчальна практика набуває в умовах профільного навчання. Організація діяльності школярів під час проведення навчальної практики повинна бути орієнтована на допрофільну підготовку, реалізацію індивідуального підходу до учнів, поглиблення теоретичної та практичної складових профільних навчальних дисциплін.

Форми організації навчальної практики можуть бути різними залежно від її змісту, постійного чи тимчасового характеру роботи, матеріально-технічного оснащення, віку, підготовки учнів, кліматичних та інших особливостей. До них можна віднести такі види занять: курси за вибором, практикуми, комплексні заняття міжпредметного характеру, конкурси та змагання, заняття за інтерактивними методиками,  презентації науково-дослідних проектів, наукові конференції, екскурсії, експедиції, військово-польові збори юнаків тощо.

Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення комплексних практикумів з біології, фізики, хімії, інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії, конструювання приладів та обладнання навчальних кабінетів, спортивних майданчиків, занять у виробничих майстернях, на навчально-дослідних ділянках тощо. На  заняттях учні залучаються до роботи з різноманітними об’єктами: лабораторним та демонстраційним обладнанням, природними об’єктами, різноманітною навчальною та довідковою літературою, наочністю (таблиці, карти, атласи, колекції тощо), комп’ютерами, пошуковими системами (каталоги, мережа Інтернет) і таке інше. Це дає можливість школярам використовувати набуті знання й уміння для пошуку вирішення проблем у змінній ситуації, бачити нові  можливості застосування об’єктів, підвищити вмотивованість навчання, розвинути навички самостійної роботи. Такі види навчальної діяльності оцінюються обов’язково. Можливим є окреме оцінювання навчальної практики з різних предметів.

Залежно від видів навчальної діяльності під час проведення навчальної практики форми звітних матеріалів можуть подаватися у вигляді звітів про проведену роботу, результатів практичних робіт, презентацій наукових проектів, щоденників спостережень, виготовлених виробів або обладнання, наочностей (гербаріїв, колекцій, добірки матеріалів, рефератів, стіннівок та ін.), розроблених схем та макетів, комп’ютерних програм тощо.

Навчальна практика у гімназії була організована і проведена згідно методичних рекомендацій МОН України щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист № 1/9-61 від 06.02.2008).

 

Підготовчий період розпочався за три місяці до початку практики. Учням 6-Б класу були запропоновані для вибору теми згідно програми. Також надані методичні рекомендації щодо змісту та їх оформлення. Протягом цього часу шестикласники підбирали матеріали, працювали над оформленням робіт.

Змістовно-організаційний етап включав у себе створення комп’ютерних презентацій, захист учнями своїх робіт з використанням шкільних нетбуків, створення та виконання тестових завдань.

Таким чином, навчальна практика оцінювалась з різних предметів – з української мови та літератури, природознавства, англійської мови та інформатики.

Головні завдання, які були поставлені перед вчителями та учнями під час проведення літньої навчальної практики:

  • створити ситуацію успіху, коли не буде переможених, будуть тільки переможці;
  • забезпечити умови для організації більш глибокого зв’язку між вчителями та учнями, які беруть участь в експерименті;
  • організувати міжпредметні зв’язки;
  • продовжити роботу по удосконаленню вмінь і навичок з використання ІКТ у навчальному процесі;
  • систематизувати отримані учнями протягом навчального року знання та продемонструвати їх під час захисту власних проектів.

 

Джерело: gymnasia3.ucoz.ua/

Повністю скачати за посиланням "Скачати" нижче: