Вивчення біології у 2014/2015 навчальному році

Біологія

У 2014/2015 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими навчальними програмами:

6 класи - програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОНмолодьспорту України
від 6 червня 2012 р.  № 664 // Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство. Біологія. 5–9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.;

7-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с.;

8-9 класи з поглибленим вивченням біології – програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології // Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009. – 102 с.;

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.; 

У 10 – 11 класах з поглибленим вивченням біології: Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.

Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології, рекомендовані Міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах: 

7 – 11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільській: Аксіома, 2009. – 246 с.;

5 – 9 класи - Збірник навчальних програм екологічного напрямку
(І частина) для організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Програми для збірника підготовлені педагогічними працівниками Хмельницької, Івано-Франківської, Запорізької, Київської, Херсонської, Черкаської, Миколаївської областей. Зміст збірника включає такі програми: 

 1. Екологічна абетка. 5-6 клас (Віркун В. О., Єршова О. Б.)
 2. Знайомство з екологією. 5-6 клас (Палюховська О. М., Гварадзе Л. А.)
 3. Екологія рослин. 7-8 клас (Мирна Л. А., Бітюк М. Ю., Віркун В. О.)
 4. Екологія (аутекологія) рослин 8(9) клас (Драган Г. І.)
 5. Екологія тварин. 7 клас (Паращук Н. А.)
 6. Екологія тварин. 7-8 клас (Чубса С.)
 7. Вода – це життя. 7-8 клас (Гільберг Т. Г., Мирна Л. А.)
 8. Екологія ґрунту. 7-8 клас (Віркун В. О., Біла М. С., Кашук Т. М.,
  Щур О.М.)
 9. Екологія повітря. 7-8 клас (Мирна Л. А., Бітюк М. Ю., Віркун В. О.)
 10. Енергоресурси. 7-9 клас (Євсюченко Л. В.)
 11. Енергоспоживання та енергозбереження. 8 клас (Кудревич О. П.)
 12. Основи повноцінного харчування людини. 8(9) клас (Бондаренко Л.)
 13. Екологія їжі. 8-9 клас (Калінська Н. Р.)
 14. Антропогенне забруднення навколишнього природного середовища.
  8 клас (Бондаренко Л. Д.)
 15. Екологія домашнього житла. 9 клас (Мельник О. А., Кожан Н. О.,
  Вапняр С.М.)
 16. Практична екологія. 9(10)клас. (Глазунова І. В., Глазунов М. М.)
 17. Магнітне поле і здоров’я людини. 9 клас (Шарко В. Д. Ліскович О. В.)
 18. Людина в електромагнітному павутинні.  9 клас (Шарко В. Д., Куриленко Н. В.)
 19. Фізика. Людина. Навколишнє середовище. 9 клас (Куч рук О.Д., Шарко В. Д.)
 20. Екологія рідного краю. 1-11 клас. (колектив авторів Запоріжжя)
 21. Збереження біорізноманіття свого регіону. 7 клас (Бойко П. М.)
 22. Екологічні системи рідного краю. 7-8 клас (Мазаєва К. В., Сервалі Т. М.)
 23. Екологічні проблеми рідного краю. 6-8 клас (Луценко А. Г., Луценко Т.)
 24. Екологічне краєзнавство. 8-9 клас (Панич Н. Д.)
 25. Сільський зелений туризм. 8 клас (Зінкевич М. В., Лішинська У. І.)
 26. Сільський зелений туризм. 9 клас (Зінкевич М. В., Лішинська У. І.)
 27. Основи екології та природокористування 8-11 клас (Глущак Г. Я.)
 28. Екологічна культура 8 (9) клас (Шилкіна К. О.)

Зміст  програм  курсів  за  вибором  і факультативів, як  і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним. Учитель може  творчо  підходити до реалізації змісту  цих  програм,  ураховуючи інтереси та здібності  учнів,  потреби  регіону,  можливості навчально­матеріальної бази  школи. Курс за  вибором (факультатив), програма якого  розрахована на  35 годин і  більше,  може  вивчатися упродовж двох  років.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до  Критеріїв оцінювання (наказ Міністерства № 329 від 13.04.2011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за
№ 566/19304), які визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів,  та орієнтовних вимог до оцінювання з предмета.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 6 класів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Оцінювання навчальних досягнень учнів 7 – 11 класів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства № 996 від 30.08 2011р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт, у тому числі  лабораторні (практичні) роботи. З огляду на це, у кожного учня має бути оцінка за виконання, як мінімум, однієї з лабораторних (практичних) робіт, передбачених програмою у змісті певної теми.

З метою об’єктивного семестрового оцінювання, яке здійснюється на підставі тематичного оцінювання, доцільно використовувати різні форми для проведення перевірки  навчальних досягнень з різних тем: усне опитування, виконання самостійних робіт, тестування (письмове, усне, комп’ютерне), тематична контрольна робота. Для запобігання перевантаженню учнів не рекомендується проведення  тематичної контрольної роботи з біології в кінці семестру. Проведення семестрової контрольної роботи програмами з біології не передбачено.

Зміст завдань для перевірки навчальних досягнень з теми має відповідати обов’язковим результатам навчання (державним вимогам щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним програмою) й критеріям оцінювання.   Завдання для  перевірки навчальних досягнень  мають  спиратися не тільки  на базові  знання учнів,  а й на вміння їх застосовувати. Обов’язковим елементом тематичної контрольної роботи мають бути завдання з короткою та  розгорнутою  відповіддю.

У 2014/2015 навчальному році вивчення предмета «Біологія»  у 6 класі відбуватиметься за новою навчальною программою, укладеною відповідно до нової редакції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Формування компетентностей – це складний, цілеспрямований процес.                                                                                                                       

Його доцільно розпочати з визначення компетентностей, які можуть бути сформовані на уроках біології, а також установлення співвідношення між ключовими і предметними компетентностями, які реалізуються в шкільному курсі біології. Наприклад, формування предметної компетентності щодо оволодіння прийомами роботи з текстами,  табличними даними, схемами біологічного змісту, зображеннями біологічних об’єктів забезпечує формування ключової інформаційної компетентності. 

Наступним кроком має бути аналіз навчальної програми з біології з метою визначення предметних компетентностей, які можуть  бути сформовані при вивчення певної теми,  і системи пізнавальних дій учнів, які забезпечують їх формування.  Учителю необхідно  визначити конкретні знання, уміння і здатності, які складають компетентності і якими повинні оволодіти учні упродовж вивчення теми; відібрати зміст, методи і засоби навчання, які забезпечать формування визначеної компетентності.

Повністю скачати тут: