Тематичне оцінювання 1. "Вступ. Національна економіка та світове господарство"

Тематичне оцінювання № 1
Теми: Вступ. Національна економіка та світове господарство
ВАРІАНТ І
Завдання 1- 6. Виберіть одну правильну відповідь.
1. На розвиток світового господарства найбільший вплив справляє:
А природно-ресурсний потенціал
Б науково-технічний прогрес
В мілітаризація                               
Г населення

2. Географічний поділ праці у першу чергу виявляє себе у:
А спеціалізації      
Б інтеграції
В глобалізації         
Г формах просторової організації суспільства

3. Система взаємопов’язаних національних господарств утворює:
А господарство країни  
Б світове господарство
В промисловість            
Г секторальну модель економіки

4. Вартість кінцевих товарів і послуг, які вироблені за рік у даній країні це:
А фінансовий потенціал              
Б національний дохід
В валовий внутрішній продукт   
Г валовий національний продукт

5. Важливими ознаками глобалізації є:
А транснаціоналізація, інтеграція
Б спеціалізація, кооперування
В індустріалізація, постіндустріалізація
Г митний союз, спільний ринок

6. Процес встановлення глибоких та стійких взаємозв’язків між групами країн це:
А економічний союз
Б міжнародна економічна інтеграція
В зона вільної торгівлі
Г інтеграційні об’єднання

Завдання 7-8. Виберіть три правильні відповіді

7. Виберіть головні чинники розміщення виробництва:
А сировинний
Б постіндустріальний
В паливно-енергетичний
Г дисперсний
Д централізований
Е багаторівневість світового господарства
Є транспортний

8. Виберіть американські ТНК, які спеціалізуються на автомобілебудуванні:
А Мобіл
Б Форд
В Майкрософт
Г Дженерал Електрік
Д Галф Ойл
Е Дженерал Моторс
Є Крайслер

Установіть відповідність
9. Установіть відповідність між формами суспільної організації виробництва та їхніми характеристиками.

1    Концентрація     А    Встановлення виробничих зв’язків між різними спеціалізованими підприємствами
2    Спеціалізація     Б    Зосередження виробництва різних видів продукції на одному підприємстві
3    Кооперування    В    Утворення тісних зв’язків між підприємствами на основі спільної інфраструктури
4    Комбінування     Г    Зосередження виробництва на великих підприємствах
                                   Д    Виробництво підприємством певного обмеженого асортименту продукції
    
1_________   2_________     3_________     4________

Тематичне оцінювання № 1
Теми: Вступ. Національна економіка та світове господарство
 ВАРІАНТ ІІ
Завдання 1-6. Виберіть одну правильну відповідь
1. Вартість кінцевих товарів і послуг, які вроблені за рік у даній країні це:
А фінансовий потенціал
Б національний дохід
В валовий внутрішній продукт
Г валовий національний продукт

2. Для оцінювання якості життя у державі найширше використовують такий показник:
А коефіцієнт сталого розвитку
Б індекс розвитку людини
В коефіцієнт Джіні
Г індекс спеціалізації

3. Тип економічної системи, заснованої на приватній власності, свободі вибору та конкуренції, це:
А змішана
Б традиційна
В ринкова
Г командна

4. До первинного сектора національної економіки належить:
А виробництво та постачання електроенергії
Б металургійне виробництво
В сільське господарство
Г хімічне виробництво

5. ТНК, штаб-квартира якої розташована в Швейцарії, має назву:
А Нестле
Б Роял Датч Шелл
В Дженерал Моторз
Г Мобіл

6. Укажіть, до комплексу яких наук належить економічна і соціальна географія:
А природничих
Б гуманітарних
В технічних
Г суспільних

Завдання 7-8. Виберіть три правильні відповіді

7. Укажіть, що є предметом вивчення соціально-економічної географії:
А населення
Б територіальна організація виробництва
В географічна оболонка
Г господарство
Д суспільство
Е техносфера
Є сукупність господарських об’єктів

8. Зазначте основні умови формування світового господарства:
А утворення світового ринку
Б природні умови
В розвиток транспорту
Г спеціалізація території
Д інформатизація
Е глобалізація
Є розвиток великої індустрії

Установіть відповідність
9.    Установіть відповідність між термінами і їх визначеннями:
1    Спеціалізація     А    Організація виробничих зв’язків між  підприємствами для випуску певної продукції
2    Комбінування     Б    Сукупність розміщених і поєднаних між собою підприємств в одному місті
3    Кооперування    В    Поєднання на одному підприємстві кількох виробництв
4    Концентрація     Г    Випуск однорідної продукції
                                   Д    Зосередження виробництва на великих підприємствах

1_________   2_________     3_________     4________

Інший варіант перевірочної роботи №1 з теми Вступ. Національна економіка та світове господарство: http://geographer.com.ua/content/perevirochna-robota-no1-vstup-rozdil-i-...