Тектон. структури. Геолог. будова. Рельєф. Кор. копалини (ІІ варіант)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМ:
«Тектонічні структури. Геологічна будова. Рельєф. Геоморфологічна будова. Мінерально-сировинні ресурси» (8 клас)

ВАРІАНТ № 2

1.    Розмістіть  ери  від  найдавнішої  до сучасної:
        (0,5 б.)
1.  Мезозойська;
2.  Архейська;
3.  Кайнозойська;
4.  Палеозойська.
Відповідь: (2,  4,  1,  3)

2.    Які  форми  рельєфу  називають  антропогенними?  Наведіть  приклади.  (1 б) (Створені  людиною, терикони,  кар’єри,  насипи,  дамби)

3.    Які  рухи  земної  кори  називають  неотектонічними?  (1 б)
(Рухи  кінця  кайнозою)

4. Дати визначення термінам: (термін - 1б)
 - рельєф - сукупність нерівностей поверхні суходолу, дна океанів і морів, різноманітних за обрисами, розмірами, походженням, будовою, віком та історією розвитку.
 - прогин - прогини (опускання) земної кори лінійної форми, які створені тектонічними рухами.
- щит -  частини стійких ділянок земної кори, де давні тверді магматичні та метаморфічні породи виходять на поверхню.
-  відносний вік гірських порід - вказує на те, які породи давніші, а які молодші.
- корисні копалини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дозволяють ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва.

5. Якими корисними копалинами Україна добре забезпечена? Яких корисних копалин в Україні не вистачає? (3 б)
  В Україні виявлено великі поклади як паливних ресурсів, так і залізовмісної сировини, марганцевих руд. Наявність паливних і рудних ресурсів – основа економіки країни, можливість створення її енергетичної та промислової бази.
Запаси і видобуток нафти і газу на території України не забезпечують її потреб. Тому кількість позначених на картах родовищ, здебільшого вже відпрацьованих, не відповідає дійсному стану речей. Ресурси майже повністю вичерпані. У Дніпровсько-Донецькій западині газ і нафта видобуваються з великих глибин, тому їхні пошуки і розробка дуже складні. Найперспективнішою є Причорноморська провінція, але складні умови видобутку паливних корисних копалин в акваторіях потребують нових технологій, які в Україні недостатньо освоєні.
Ціни на вугілля у світі постійно зростають, оскільки його запаси вичерпуються. Саме тому нам, українцям, маючи такі великі поклади цього палива, необхідно раціонально його видобувати та використовувати, пам’ятаючи, що вугілля – вичерпне та невідновне.