Тектонічні структури. Геологічна будова. Рельєф. Корисні копалини (І варіант)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМ:
«Тектонічні структури. Геологічна будова. Рельєф. Геоморфологічна будова. Мінерально-сировинні ресурси» (8 клас)

ВАРІАНТ № 1

1.    Розмістіть форми рельєфу в порядку їхнього  розташування  з  півночі  на  південь:
     (0,5 б.)
1.  Кримські  гори;
2.  Волинська  височина;
3.  Поліська  низовина;
4.  Донецький  кряж.
     Відповідь: (3,  2,  4,  1)

2.    Чи  є в Україні діючі вулкани? Якщо  так, то де? (1 б)
(Грязьові  вулкани  на  Керченському  півострові)

3.     Де  в  Україні  поширені  зсуви? (1 б)
(Гори,  правий берег  Дніпра)

4.    Дати визначення термінам (термін - 1б)
- рівнина - форма рельєфу, при якій поверхня землі в межах видимого горизонту є рівною або слабко хвилястою.
- плита - частина геологічної платформи, в межах якої кристалічний фундамент занурений на значну глибину (на противагу щитам, в межах яких фундамент виступає на денну поверхню) і перекритий товщею горизонтально залягаючих, або слабкодислокованих осадових гірських порід.
 - палеогеографія - є частиною загальної фізичної географії, що вивчає фізико-географічні умови минулого для розуміння сучасної природи Землі.
- абсолютний вік гірських порід – вік, виражений у роках, що минули від моменту утворення породи.
- геологія-  комплекс наук про Землю, її історію та процеси, що її створили.

5. Якої шкоди завдає навколишньому середовищу видобуток корисних копалин?
(3 б)
Тільки 10% мінеральної сировини, що людина добуває з надр планети перетворюється на готову продукцію, решта 90% забруднює біосферу.
Пошкодження геологічного та всього природного середовища відбувається вже при пошуках корисних копалин - на стадії геологорозвідувальних робіт. При бурінні сучасних надглибоких свердловин на поверхню Землі піднімаються великі об’єми гірських порід, які захаращують і забруднюють околиці місце розташування свердловин. Залишені у вигляді відвалів ці техногенні відклади розмиваються дощовими і талими водами і забруднюють навколишню територію шкідливими для живих організмів сполуками.
Поверхневі розвідувальні виробки: шурфи, канави тощо активізують ерозійний процес, стимулюють яроутворення, яке вилучає із сільськогосподарської сфери значні площі родючих земель. Крім того, в місцях проведення геологорозвідувальних робіт ґрунтово-рослинний покрив, як правило, сильно пошкоджується транспортними засобами, забруднюється нафтопродуктами, засмічується виробничими та побутовими твердими відходами. При видобутку корисних копалин відкритим способом геологічне середовище порушується виїмками гірських порід – кар’єрами, площа яких може досягати десятків квадратних кілометрів, а глибина сотень метрів. Руйнування геологічного і усього навколишнього середовища відбувається і при видобутку сірки методом її підземної виплавки.