Створення міні-проектів

Методичні рекомендації щодо створення міні-проектів на уроках природознавства у 5 класі

Програмою передбачено залучення школярів до проектної діяльності, мета якої навчити учнів самостійного, критичного мислення; міркувати, використовуючи знання фактів, закономірностей науки, робити обґрунтовані висновки; приймати самостійні аргументовані рішення; навчити працювати в команді, виконуючи різні соціальні ролі. Міні-проекти, які запропоновані п’ятикласникам – це доступні творчі завдання, що виконуються на уроках природознавства у формі колективних творчих справ. Усі запропоновані міні-проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст. Тому тривалість виконання проекту доцільно обмежити одним уроком (можливо, спареними уроками) або одним-двома тижнями в режимі урочно-позаурочних занять.
Проектна технологія навчання сприяє самостійній діяльності учнів щодо розв’язання тієї чи іншої проблеми з використанням різноманітних засобів інтеграції знань і вмінь з різних галузей. Результати виконаних проектів мають бути безпосередньо пов’язані з реальним життям. Форма представлення проекту може бути різна: теоретичне розв’язання проблеми, діюча модель, плакат, екологічний знак, план дій, результат, готовий до впровадження, тощо.
Виконання проекту передбачає декілька послідовних дій: визначення мети проекту; висування ідей проекту і вибір з-поміж них кращої; планування проектної діяльності; безпосередня реалізація проекту; презентація проекту; оцінювання проекту і власної діяльності у ньому (самооцінювання). Участь у проектній діяльності передбачає розвиток в учнів самостійності, ініціативності, креативності, здатності визначати мету діяльності.
Працюючи над проектом, діти вчаться самостійно мислити, знаходити і розв’язувати проблеми, у них розвиваються здібності до прогнозування результатів, можливих наслідків різних варіантів розв’язання проблеми, формується вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
П’ятикласники навчаються планувати свою роботу, працювати в групі, обговорювати висунуті ідеї, вислуховувати пропозиції інших членів групи, розподіляти завдання для виконання, знайомляться з вимогами до роботи (кінцевого продукту), дізнаються про джерела здобуття інформації.
     У проектній діяльності проявляється індивідуальність дитини, вона може самостійно визначитися у виборі способу діяльності. Учень, працюючи над проектом, проходить стадії планування, аналізу, синтезу, активної діяльності. При організації проектної діяльності можлива не тільки індивідуальна, самостійна, але і групова робота учнів. Це дозволяє формувати комунікативні навички та вміння. Постановка завдань, вирішення проблем підвищує мотивацію до проектної діяльності і припускає: цілепокладання, предметність, ініціативність, оригінальність у вирішенні пізнавальних питань, неординарність підходів, інтенсивність розумової праці, дослідницький досвід.
Основні принципи організації проектної діяльності:
•    створення умов, що сприяють підтриманню природної цікавості учнів, їхнього інтересу і прагнення до самостійної роботи над вирішенням проблеми;
•    постійна увага до діяльності учнів у процесі навчання, готовність перебудовуватися у ході роботи на інший вид діяльності.
Основні вміння і навички
•    вміти здобувати і практично використовувати знання, знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати і адекватно використовувати її для вирішення проблем;
•    оволодіти технологією індивідуальної та групової проектної діяльності, навчити рефлексувати власну діяльність.
За домінуючою діяльністю проекти можуть бути: практико-орієнтовані, дослідницькі, інформаційні, творчі, рольові (ігрові).
Не менш важливим є питання оцінювання результативності роботи над проектом на всіх етапах роботи. Тут можна виділити два варіанти.
Перший варіант оцінювання проекту передбачає обговорення етапів розробки, реалізації та захисту проекту.
Можлива самооцінка і оцінка однокласників. Основними критеріями можуть бути:
• Самостійність роботи над проектом
• Актуальність та значимість теми
• Повнота розкриття теми
• Оригінальність вирішення проблеми
• Артистизм і виразність виступу
• Розкриття змісту проекту на презентації
• Використання засобів наочності, технічних засобів.
Перші чотири критерії – оцінка проекту, решта – оцінка презентації.
Тематику міні-проектів учитель може змінювати відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, інтересів дітей, регіональних особливостей природи рідного краю тощо.

Ознайомитися з міні-проектами курсу "Природознавство. 5 клас" Ви можете за посиланням: http://geographer.com.ua/content/mini-proekti-z-prirodoznavstva