Словник з теми "Населення"

Словник з теми "Населення"

Відтворення населення – процес безперервного відновлень людей у результаті взаємодії народжуваності і смертності.
Вікова структура населення – розподіл населення на вікові групи з метою вивчення демографічних і соціально-економічних процесів.
Демографічна політика – цілеспрямовані заходи держави з метою збереження або зміни існуючих тенденцій  демографічних процесах. В Україні демографічна політика спрямована на стимулювання та підвищення рівня народжуваності.
Депопуляція – процес скорочення чисельності населення регіону або країни внаслідок стійкого перевищення смертності над народжуваністю.
Демографічна криза – глибоке порушення процесу відтворення населення. Яке ставить під загрозу саме його існування.
Народжуваність – процес дітонародження в певному поколінні людей або в сукупності поколінь. Показником є загальний коефіцієнт народжуваності,який вимірюється в проміле  (%0).
Перепис населення – єдиний процес збирання , узагальнення, оцінювання, аналізу й публікації демографічних, економічних і соціальних відомостей про населення регіону або країни.
Розміщення населення – розподіл територією регіону або країни.
Статевий склад населення – співвідношення чисельності чоловіків і жінок у складі населення.
Густота населення – ступінь заселення певної території, чисельність постійного населення на одиниці площі (1км )
Міграція населення – переміщення людей, пов’язані зі зміною місця проживання.
Вимушена міграція – постійна або тимчасова зміна місця проживання людей з причини, що від них не залежать (стихійні лиха, техногенні катастрофи, війни тощо).
Сальдо міграції – різниця між чисельністю емігрантів та іммігрантів.
Безробіття – переважання пропозиції робочої сили над попитом на неї, їх кількісна і структурна розбіжність.
Економічно активне населення – частина населення, безпосередньо зайнята суспільно корисною діяльністю, яка приносить їм дохід.
Зайнятість населення – розподіл економічно активного населення за сферами діяльності. Ступінь задоволення його потреб у праці й забезпечення робочими місцями.
Розселення населення – розміщення населення на території та форми його територіальної організації у вигляді системи поселень з їх взаємовідносинами.
Сільське населення – форма територіальної організації життя населення у приміській зоні у вигляді сіл та інших видів поселень (хуторів, садиб тощо).
Трудові ресурси – частина населення країни, яка має необхідний для трудової діяльності професійний і освітній рівні та відповідні фізичний розвиток і стан здоров’я.

 

Джерело: http://ostriv.in.ua/