Питання XI Всеукраїнського турніру юних географів

Питання XI Всеукраїнського турніру юних географів на 2015/2016 навчальний рік (м. Луцьк)

1. Влітку 2014 р. у зарубіжних і вітчизня­них засобах інформації повідомлялось про пластигроменат, знайдений на пляжах Гавайських островів. З чого складається ця речови­на? Чому вона привернула до себе увагу? По­ясніть причини формування пластигроменату та його вплив на різні складові географічної оболонки. Спрогнозуйте, чи буде ця речови­на цікавою майбутнім поколінням дослідників Землі.

Г. Ш. Уварова, м. Київ

2. У 90-х роках XX ст. відомий український учений-географ Ф. Д. Заставний, аналізу­ючи геополітичне положення України, ви­діляв наявні «геополітичні пастки» (Крим, Придністров'я, Закарпаття, Одещина, Дон­бас). Чому вчений так назвав ці райони? Які, на вашу думку, проблеми і перспективи їх роз­витку?

Л. Б. Паламарчук, м. Київ

3. В Україні є діаспори народів з країн-сусідів. Усі народи сусідніх країн, окрім поля­ків та білорусів, більш компактно проживають біля кордонів «своїх» країн. Одна з найдавні­ших національних меншин України – поляки, розселені переважно в селах Житомирської і Хмельницької областей та містах України, а білоруси – у великих містах. Поясніть таке роз­міщення національних меншин на території України.

4. Опишіть політичну карту світу епохи Ве­ликих географічних відкриттів (XV-XVII ст.). Які країни ви б запропонували до тогочасної «Великої сімки»? Поясніть свій вибір. Який вплив на формування сучасної політичної кар­ти світу мала демаркаційна лінія папи Олек­сандра VІ та дві інші лінії поділу встановлені договорами між Португалією та Кастилією (Іс­панією)?

М. В. Зінкевич, м. Львів

5. Четвертинний період є визначальним ета­пом у формуванні природи на території України. Які чинники сприяли цьому? Чому цей вплив є визначальним?

П. І. Щербань, м. Житомир

6. На підставі палеогеографічних реконструк­цій доведено, що епохи похолодання чергують­ся з епохами потепління. Однак думки експертів розділилися: одні вважають, що температурний спад уже розпочався і землян чекає льодовико­вий період, інші пророкують у найближчий час кліматичну катастрофу у зв'язку з глобальним потеплінням. Висловте власну думку щодо таких прогнозів учених.

Н. М. Денисюк, м. Луцьк

7. Глобалізація є об'єктом дослідження бага­тьох сучасних наук. Чи можна вести мову про глобалізацію як про якісно новий етап розвитку світового господарства? Яку роль можуть відігра­вати в цьому питанні знання з географії?

А. І. Довгань, м. Біла Церква, Київська область

8. Назвіть специфічні ознаки та схарактеризуйте майбутнє белігеративних (від лат. Beligero – вести війну) ландшафтів. Покажіть це на прикладі України. Чи можливе раціональне використання белігеративних ландшафтів?

Г. І. Денисик, м. Вінниця

9. Якість життя визначається сукупністю по­казників, що відображають матеріальне, фізич­не, соціальне і культурне благополуччя населен­ня країни (регіону)? Як узгоджуються між собою поняття «якість життя населення» та «кількість населення»?

В. В. Яворська, м. Одеса

10. У Нікарагуа розпочалася підготовка до бу­дівництва каналу, який сполучить Тихий й Ат­лантичний океани. Нова водна артерія повинна стати альтернативою Панамському каналу. Оці­ніть масштабність цього проекту, назвіть всі його «за» та «проти». Які можуть бути екологічні на­слідки цієї новобудови?

Л. І. Зеленська, м. Дніпропетровськ

11. Для багатьох острівних держав світу внаслідок глобального потепління і підняття рівня Світового океану постала проблема ева­куації населення та збереження суверенітету. Запропонуйте власні шляхи розв'язання цієї проблеми.

P. P. Сливка, м. Івано-Франківськ

12. «Пустелі – це повзучі катастрофи», – вважає професор з Нью-Йорка Майкл Голдсміт. Поки людство мріє про сади на Марсі, пустелі невпин­но завойовують Землю. Поясніть причини швид­кого опустелення територій. Які території на нашій планеті можуть стати найближчим часом пустелями?

Т. В. Ончева. м. Горлівка, Донецька область

13. Як відомо, річки відіграють особливу роль для посушливих територій, зокрема й Степу. Не­зважаючи на тенденції впродовж останніх років щодо збільшення атмосферних опадів на півдні степової зони та зменшення водоспоживання, стік малих річок з року в рік зменшується, вони замулюються та міліють, заростають очеретом. Поясніть причини цього явища та запропонуйте шляхи поліпшення стану малих річок у цій при­родній зоні.

14. У другій половині XX ст. інженерами-гідротехніками було підготовлено проект спо­лучення судноплавним каналом Азовського й Чорного морів через Сиваш. Але проект не було реалізовано. Чи правильним було таке рішення? Доведіть або спростуйте його правильність.

В. П. Воровка, м. Мелітополь, Запорізька область

15. Система умовних знаків на картах має свою історію розвитку – від давніх карт до сього­дення. Як вони змінилися? Які очікувати зміни в майбутньому?

16. Google Earth відображає поверхню Землі не так як на фізичних картах. Які карти приро­ди найбільш подібні до цього зображення? Дже­релом інформації для карт якої тематики може бути ця програма? Наведіть приклади.

Л. М. Даценко, м. Київ

17. Олешківські піски – найбільший у Європі піщаний масив, найбільша пустеля в Центральній Європі, єдина піщана напівпустеля Євро­пи... Таку характеристику цього регіону Украї­ни можна почути останнім часом досить часто. Унікальність цього природного об'єкта склада­ється з цілого комплексу показників. Назвіть їх. Чим насправді є Олешківські піски? Доведіть свою думку.

18. Відомий учений, дослідник природи Тав­рійського краю, Й. К. Пачоський називав степи «лісом догори ногами». Поясніть цей вислів ученого. Охарактеризуйте чинники, що зумовили утворення різнотравно-типчаково-ковилових степів на території України. Які напрями науко­вих досліджень Й. К. Пачоського не втратили ак­туальності в наш час?

З.В. Філончук, м. Херсон

19. Нещодавно німецькі вчені дійшли висно­вку, що клімат Центральної Європи (в тому чис­лі й України) через 10 років матиме ознаки суб­тропічного. Як, на вашу думку, ці зміни можуть вплинути на економічне й суспільне життя Євро­пи та України?

М. О. Швець, м. Олексієво-Дружківка, Донецька область

20. Усі країни світу поділяються на групи за певними географічними, політичними, еконо­мічними, соціальними та іншими ознаками. Які зміни відбулися в типології держав за останні 25 років? Наведіть приклади переходу країн з однієї категорії до іншої.

21. Як може вплинути на розвиток економіч­них відносин у світі в цілому та в окремих країнах збільшення швидкостей перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом?

О. І. Грінченко, О. М. Саввіч, м. Харків

22. Біженці (або утікачі) – особи, які внаслідок військових дій та інших непередбачуваних над­звичайних обставин, змушені залишити свою країну або місцевість, де вони постійно прожи­вали. Які це можуть бути «непередбачувані над­звичайні обставини»? Де і коли, внаслідок чого з'явився цей термін? Схарактеризуйте сучас­ні масштаби проблеми, пов'язаної з біженцями. Чи завжди існують способи розв'язання цієї проблеми?

С. Л. Капіруліна, м. Київ