Програма ЗНО з географії (І частина)

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії розроблено на основі чинної програми з географії для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (основна школа) та програми з географії рівня стандарту, академічного рівня для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа). Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять визначається в межах діючої програми чинних підручників.

Мета зовнішнього незалежного оцінювання з географії – оцінити ступінь підготовленості учасників зовнішнього незалежного оцінювання до навчання у вищих навчальних закладах.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з географії:

    визначити рівень набутих знань і умінь;
    оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів;
    перевірити здатність застосовувати географічні знання та набуті уміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ;
    встановити ступінь сформованості географічних компетенцій, географічної культури.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно стандартного та академічного рівнів. Окремі теми розділу «Загальна географія», а саме «Географічні дослідження» включає розширене питання дослідження території України. Тема «Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями і уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера і клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків і океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем окремих материків слід розглядати в темі «Глобальні проблеми людства» в складі переліку екологічних проблем. Особливої уваги в програмі заслуговує розділ «Загальні положення економічної та соціальної географії» в який винесено всі програмові терміни, поняття економічної і соціальної географії. В наступних розділах «Економічна і соціальна географія України» та «Соціальна і економічна географія світу» головна увага акцентована на просторовому характері розміщення економічних і соціальних явищ та причин і наслідків їх формування і розвитку. По завданнях, що пов’язані з програмовими вимогами до знань номенклатури по всіх розділах географії та у випадках детальнішої конкретизації з окремих питань необхідно звертатись до шкільних програм та діючих підручників. Бажаємо успіхів!


    
Назва розділу, теми
    
Знання
    
Предметні вміння та способи навчальної діяльності
1. Загальна географія
1.1     Географія як наука, розвиток географічних досліджень     

Об'єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники. Географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи. Вітчизняні вчені-географи. Сучасні географічні дослідження та їх значення.
    

    Знати об'єкт та предмет вивчення географії, місце географічних дисциплін у системі наук, видатних дослідників території України.
    Розрізняти методи географічних досліджень
    Порівнювати та виділяти відмінності між джерелами географічних знань.
    Аналізувати зміни в уявленнях про форму, розміри та рухи Землі, географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи
    Оцінювати значення географічних відкриттів і досліджень у минулому і та на сучасному етапі розвитку

1.2     Способи зображення Землі     

Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Поняття «план місцевості», «географічна карта», «топографічна карта», «азимут». Картографічні проекції та спотворення. Елементи градусної сітки. Легенда карт. Види масштабу. Класифікація карт. Топографічні карти та їх практичне використання. Визначення напрямків географічних координат об'єктів, абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів. Способи вимірювання відстаней на різних географічних і топографічних картах. Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками. Значення карт у житті людини
    

    Знати елементи градусної сітки карти, класифікацію карт, способи орієнтування на місцевості.
    Розрізняти зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, картографічні проекції та види спотвореннь.
    Користуватися легендою карт, різними видами масштабу.
    Визначати на картах напрямки, прямокуті і географічні координати об'єктів, абсолютну та відносну висоту місцевості.
    Вимірювати відстані на картах за допомогою масштабу та градусної сітки.
    Оцінювати значення карт у житті і господарській діяльності людини

1.3     Літосфера та рельєф     

Внутрішня будова Землі. Поняття «земна кора», «літосфера», «літосферна плита», «тектонічні структури», будова та типи земної кори, породи та мінерали що її складають. Геологічне літопис-лення, геологічний вік, геохронологічна таблиця. Внутрішні процеси в літосфері. Рухи літосферних плит. Походження материків і океанів. Вулкани та землетруси, райони їх поширення. Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню. Корисні копалини їх класифікація за походженням. Основні форми земної поверхні: гори і рівнини. Рельєф дна Світо-вого океану. Значення рельєфу в господарській діяльності людини та вплив діяльності людини на рельєф.
    

    Знати внутрішню будову Землі, особливості руху літосферних плит, будову материкової та океанічної земної кори, види корисних копали за походженням, розташування основних форм рельєфу
    Мати просторове уявлення про сейсмічні пояси, різні форми поверхні суходолу та океанічного дна, їх географічне положення, та геологічний вік за загальногеографічними та тематичними картами .
    Пояснювати вплив внутрішніх і зовнішніх процесів літосфери на формування рельєфу, закономірності розміщення основних форм рельєфу та родовищ корисних копалин.
    Оцінювати значення надр і рельєфу в житті та господарській діяльності людини, вплив на їхні зміни

1.4     Атмосфера та клімат     

Поняття «атмосфера», її склад та будова, значення. Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері й на земній поверхні. Теплові пояси та їх межі (тропіки і полярні кола).Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою і розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Атмосферний тиск його вимірювання. Основні пояси атмосфер-ного тиску Землі. Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри. Циклони й антициклони. Сезонні та місцеві вітри. Вода в атмосфері. Вологість по-вітря. Хмари. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Повітряні маси й атмосферні фронти. Поняття «клімат». Кліматичні пояси та області. Кліматична карта Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, близькості до морів, рельєфу, антропогенного впливу. Погода, добові та сезонні коливання її метеорологічних елементів. Спосте-реження за погодою та її прогнозування. Вплив клімату та погоди на господарську діяльність
    

    Знати будову і склад атмосфери, компоненти погоди їх характеристику, кліматотвірні чинники, просторове розташування кліматичних поясів та областей за кліматичною картою.
    Уміти розв’язувати задачі на визначення висоти Сонця над горизонтом, зміни температури та атмосферного тиску з висотою, абсолютної і відносної вологості повітря, читати графічні зображення(моделі) показників погоди
    Визначати типи клімату за кліматичними діаграмами
    Пояснювати причини та наслідки змін компонентів погоди та клімату, закономірності розподілу температури, атмосферного тиску й опадів на Землі; особливості атмосферної циркуляції та умови формування циклонів й антициклонів, постійні та сезонні вітри. дію кліматотвірних чинників на формування типів клімату
    Аналізувати взаємозв'язки між компонентами погоди та клімату та причини їхніх добових і річних змін, наслідки цих змін для природи і людини в різних кліматичних поясах та областях.
    Прогнозувати погоду за описом місцевих ознак та синоптичною картою.
    Оцінювати вплив господарської діяльності людини на атмосферу та наслідки зміни клімату

1.5     Гідросфера     

Поняття «гідросфера» та її основні частини. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Суходіл в океані. Властивості вод Світового океану та причини її неоднорідності. Водні маси. Рух води в Світовому океані. Морські течії. Води суходолу. Річка та її частини. Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим річок. Озера, їх походження. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. Підземні води. Джерела. Штучні водойми. Використання Світового океану та вод суходолу в господарській діяльності людини
    

    Знати частини Світового океану та вод суходолу, просторове розмі-щення найважливіших гідрографічних об’єктів за картою,властивості вод.
    Визначати за картою географічне положення водних об'єктів, падіння, похил, витрати води в річці.
    Розрізняти способи зображення вод суходолу на пані місцевості і на карті водні маси за їхніми характеристиками.
    Аналізувати схему світового кругообігу води, роль Світового океану в географічній оболонці; причини та наслідки рухів води в океані, річці, залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, особливості живлення і режиму вод суходолу.
    Оцінювати роль води в природі та господарській діяльності людини, її вплив на зміни, що відбуваються в гідросфері

1.6     Біосфера     

Поняття «біосфера», її складові та межі. Ґрунти, їхні властивості та відмінності. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану. Вплив біосфери на інші оболонки. Вплив людини на біосферу. Охорона біосфери.
    

    Знати поняття «біосфера», «ґрунт», рослинність, тваринний світ, межі та складові біосфери.
    Порівнювати закономірності поширення ґрунтів і живих організмів на Землі.
    Оцінювати вплив біосфери на інші оболонки, роль людини в біосфері.

1.7     Географічна оболонка
Загальні закономірності природи Землі     

Поняття «географічна оболонка». Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, комплексність. Зональні та азональні природні комплекси. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людини.
    

    Знати суттєві ознаки понять «географічна оболонка», «природний комплекс», «географічний пояс», «природна зона».
    Розрізняти характеристики просторової організації географічної оболонки, компонентний склад природного комплексу.
    Виділяти особливості географічних поясів і природних зон, висотних поясів.
    Пояснювати загальні закономірності географічної оболонки: зміну часу, поширення стійких і рухомих ділянок земної кори та відповідних їм форм рельєфу, кругообігу речовин і енергії, цілісності, ритмічності.
    Аналізувати взаємодію компонентів природи у природному комплексі на суходолі та океані, наслідки взаємодії оболонок Землі.
    Оцінювати вплив загальних географічних закономірностей на життєдіяльність людини та людини на географічну оболонку

2. Географія материків і океанів
2.1     Предмет вивчення географії материків і океанів     

Значення та завдання курсу «Географія материків і океанів». Поняття «материк» і «частина світу». Основні географічні закономірності розвитку природи Землі: закономірності формування рельєфу, клімату, географічних поясів та природних зон. Формування зональних та азональних природних комплексів на материках
    

    Знати значення та завдання курсу географії материків і океанів.
    Визначати за тематичними картами закономірності формування рельєфу, клімату, природних комплексів.
    Пояснювати зміни природних комплексів на рівнинах та в горах.

2.2     Океани: Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, Північний Льодовитий океан.     

План характеристики природного комплексу океану. Особливості фізико-географічного положення океанів. Історичні відомості про освоєння та дослідження різних частин Світового океану. Геологічна будова та рельєф дна океанів. Характерні риси клімату. Властивості водних мас та океанічні течії. Своєрідність органічного світу океанів. Природні ресурси океанів та їх використання. Проблема забруднення океанічних вод
    

    Знати послідовність характеристики природного комплексу океану, основні етапи освоєння та дослідження океанів.
    Визначати особливості фізико-географічного положення океанів, геологічної будови та рельєфу дна океанів.
    Пояснювати кліматичні умови, властивості водних мас.
    Аналізувати рухи води в океані та схему океанічних течій.
    Порівнювати органічний світ різних частин Світового океану.
    Оцінювати природні ресурси океанів, види господарської діяльності в океанах та їх наслідки.

2.3 Материки
2.3.1     Африка     

План географічної характеристики материка. Особливості фізико-географічного положення. Основні елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Основні форми рельєфу материка. Корисні копалини та закономірності їх розміщення на материку. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу: головні річкові системи, озера, басейни підземних вод, їх гідрологічні особливості. Природні зони та закономірності їх розміщення. Особливості ґрунтового, рослинного покриву та тваринного світу. Найбільші національні парки. Населення.
    

    Знати алгоритм характеристики материка за типовим планом, дослідників природи.
    Визначати особливості фізико-географічного положення .
    Розрізняти основні елементи берегової лінії материка та форми рельєфу.
    Аналізувати взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на материку.
    Пояснювати загальні особливості кліматичних умов та розподілу внутрішніх вод.
    Порівнювати природні зони материка за ознакою домінуючих типів ґрунтів, рослинного покриву та типових представників тваринного світу.

2.3.2     Австралія     

Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу. Природні зони. Своєрідність і унікальність органічного світу материка. Населення, його склад та розміщення.
    

    Знати особливості фізико-географічного положення, історію відкриття та дослідження, основні форми рельєфу та корисні копалини материка.
    Розрізняти кліматичні умови в різних кліматичних поясах Аналізувати води суходолу та природні зони материка.
    Пояснювати унікальність видового складу представників органічного світу.
    Оцінювати расовий склад та розміщення населення в межах материка.

2.3.3     Південна Америка     

Особливості фізико-географічного положення. Дослідження і освоєння материка. Геологічна будова. Основні форми рельєфу. Закономір-ності поширення родовищ корисних копалин. Своєрідність клімату материка. Кліматичні пояси і області. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Найбільші річки та озера. Природні зони. Ґрунти, рослинний покрив та тваринний світ. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів люди-ною. Походження та формування сучасного населення, його расовий склад та розміщення.
    

    Знати особливості фізико-географічного положення, історію дослідження та освоєння.
    Розрізняти основні елементи берегової лінії та форми рельєфу материка.
    Аналізувати взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на материку.
    Пояснювати особливості кліматичних умов та їх вплив на розподіл внутрішніх вод материка.
    Порівнювати природні зони материка та висотну поясність в Андах за ознакою домінуючих типів ґрунтів, рослинного покриву та представників тваринного світу.
    Оцінювати формування сучасного населення.

2.3.4     Антарктида     

Своєрідність географічного положення материка. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка. Міжнародне співробітництво у дослідженні природних умов і природних ресурсів. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Географічна будова та рельєф поверхні. Кліматичні умови. Рослинний і тваринний світ. Природні ресурси та їх охорона.
    

    Знати особливості географічного положення, відкриття та дослідження материка.
    Пояснювати своєрідність природних умов та природних ресурсів.
    Визначати роль України у сучасних дослідженнях природи материка.
    Оцінювати значення міжнародного співробітництва у наукових дослідженнях.

2.3.5     Північна Америка     

Фізико-географічне положення материка. Історія відкриття та освоєння Північної Америки. Геологічна будова та основні форми рельєфу материка. Роль давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу. Основні річкові системи. Найбільші озера, їх походження. Особливості розміщення природних зон. Ґрунти, рослинний покрив і тваринний світ. Висотна поясність Кордильєр. Природоохоронні території. Найвідоміші національні парки. Особливості заселення Північної Америки. Населення, його расовий і етнічний склад.
    

    Знати особливості фізико-географічного положення, історію дослідження та освоєння Північної Америки.
    Розрізняти елементи берегової лінії та основні форми рельєфу материка.
    Аналізувати взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на території материка.
    Пояснювати загальні особливості кліматичних умов та їх вплив на розподіл внутрішніх вод материка.
    Порівнювати природні зони материка та висотну поясність в Кордильєрах за ознакою домінуючих типів ґрунтів, рослинного покриву та представників тваринного світу.
    Оцінювати расовий і етнічний склад населення.

2.3.6     Євразія     

Фізико-географічне положення материка. Особливості берегової лінії Євразії. Історія відкриття і дослідження окремих територій материка. Геологічна будова. Давні матери-кові зледеніння. Сейсмічно активні області. Основні форми рельєфу материка. Найбільші рівнини і гори. Корисні копалини, закономір-ності їх походження. Особливості формування клімату, кліматичні пояси і типи клімату. Внутрішні води. Найбільші річки та озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння. Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинний покрив і тваринний світ природних зон. Висотна поясність у горах материка. Зміна природи людиною. Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку.
    

    Знати особливості фізико-географічного положення, історію дослідження окремих частин.
    Розрізняти основні елементи берегової лінії та форми рельєфу материка.
    Аналізувати взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на території материка.
    Визначати вплив давнього материкового зледеніння на форми рельєфу материка.
    Пояснювати особливості формування кліматичних умов у різних кліматичних поясах та їх вплив на розподіл внутрішніх вод материка.
    Порівнювати природні зони материка за ознакою домінуючих типів ґрунтів, рослинного покриву та представників тваринного світу.
    Оцінювати расовий і етнічний склад населення.

2.4     Земля – наш спільний дім     

Взаємодія людини і природи. Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природних комплексах материків та океанів. Проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Природоохоронні території. Міжнародні організації з охорони природи
    

    Знати класифікацію природних ресурсів, сучасні екологічні проблеми взаємодії суспільства й природи, міжнародні організації з охорони природи.
    Визначати райони порушення рівноваги на материках та в океанах.
    Розрізняти різні за статусом природоохоронні території.
    Аналізувати види забруднення навколишнього середовища та основні джерела їх надходження.
    Оцінювати можливі наслідки екологічних проблем для природи Землі.

3. Фізична географія України
3.1 Україна та її географічні дослідження
3.1.1     Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну.     

Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ. Географічне положення, кордони, розташування території України стосовно годинних поясів. Місце України на політичній та економічній карті світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення
    

    Знати розміри держави, країни з якими Україна має кордони, як формувалася територія України, причини територіальних змін України в минулому та сучасний адміністративно-територіальний устрій.
    Аналізувати фізико-географічне та економіко-географічне положення території України, його особливості в Європі та світі.
    Вміти визначати координати крайніх точок, місцевий час у різних регіонах України, характеризувати поясний та літній час, узгоджувати київський час із часом в інших годинних поясах

3.2 Природні умови і ресурси України
3.2.1     Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси     

Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічні структури, їх будова та рухи. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова. Чинники виникнення несприятливих геологічних і геоморфологічних процесів та шляхи запобігання їм. Мінерально-сировинні ресурси та їх класифікація. Закономірності поширення, характериcтика та господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин
    

    Знати основні орографічні одиниці України: низовини, височини, гірські системи; найвищі точки рівнинної частини, Українських Карпат і Кримських гір, найбільші гірські перевали, найбільші родовища корисних копалин України та їх розміщення на карті.
    Визначати поняття «платформа», «щит», «плита», «область складчастості», взаємозв'язки між тектонічною, геологічною будовою та рельєфом, закономірності поширення мінерально-сировинних ресурсів, господарське значення.
    Аналізувати тектонічну карту,умови утворення й закономір-ності поширення основних типів та дрібних форм рельєфу, приклади впливу господарської діяльності людини на рельєф.
    Порівнювати особливості природних умов території України в різні геологічні ери.
    Оцінювати заходи щодо раціонального використання та охорони надр України

3.2.2     Кліматичні умови та ресурси     

Основні кліматотвірні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температури повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Сезонні особливості клімату. Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх поширення. Кліматичні ресурси. Метеоспостереження, прогнози погоди.
    

    Знати основні кліматотвірні чинники та кліматичні показники. Аналізувати розподіл по території та річний хід кліматичних показників і кліматичних ресурсів України. Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх поширення.
    Давати господарську оцінку кліматичним умовам і ресурсам України

3.2.3     Внутрішні води та водні ресурси     

Загальні гідрологічні особливості території України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річкові басейни. Канали. Болота, їх типи і поширення. Озера і водосховища. Підземні води. Несприятливі гідрологічні явища і заходи запобігання їм. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони
    

    Знати основні річкові системи, найбільші озера, канали та водосховища на території України, їх розміщення на карті.
    Розрізняти за характеристиками гідрологічні особливості річок, озер, боліт, водосховищ і підземних вод України, ресурси та екологічні проблеми поверхневих і підземних вод.
    Аналізувати закономірності в розподілі поверхневих та підземних вод на території України, показники водних ресурсів на території країни, наслідки дії несприятливих процесів, викликаних водними об'єктами в Україні, та шляхи протистояння їм.
    Встановлювати зв 'язок гідрологічного режиму водних об'єктів з кліматичними умовами, геологічною будовою та рельєфом.
    Оцінювати проблеми забруднення та раціонального використання водних ресурсів України

3.2.4     Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ     

Ґрунтовий покрив. Умови ґрунтоутворення, властивості, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорона земель-них ресурсів. Різноманітність видового складу рослинності, закономірності поширення рос-линності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків. Рослинні ресурси, їх охорона і відтво-рення. Зелена книга України. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, степів, луків, боліт, водойм, Українських Карпат і Кримських гір. Тваринні ресурси, заходи з їх охорони і відтворення. Червона книга України.
    

    Знати генетичні типи ґрунтів в межах України, найпоширеніші види рослин та тварин.
    Розрізняти основні чинники ґрунтоутворення, розподіл земельних ресурсів по території України; основні типи рослинного покриву; видовий склад тварин, флористичні та фауністичні ресурси.
    Оцінювати земельні, рослинні, тваринні ресурси в Україні їх стан та використання.

3.3 Природні комплекси України
3.3.1     Природно-територіальні комплекси     

Умови розвитку й характерні риси природних комплексів. Взаємодія чинників і компонентів ПТК. Ландшафти та їх класифікація. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення
    

    Знати одиниці фізико-географічного районування.
    Розрізняти особливості взаємодії компонентів природи в ландшафтах та їх класифікацію.
    Аналізувати процеси зміни ландшафтів, схему фізико-географічного районування.
    Оцінювати наукове і практичне значення фізико-географічного районування

3.3.2     Природні комплекси рівнин     

Мішані та широколистяні ліси. Лісостеп. Степ. Господарська характеристика природних зон, проблеми використання природних ресурсів й охорони природи.
    

    Знати географічне положення і межі природних зон України, природоохоронні території в межах зон.
    Розрізняти особливості зон мішаних і широколистяних лісів, лісостепу та степу.
    Аналізувати взаємозв'язки між компонентами в межах кожної природної зони, розміщення їх на карті.
    Порівнювати зональні природні комплекси України за типовим планом.
    Оцінювати природно-ресурсний потенціал природних зон

3.3.3     Гірські природні комплекси     

Українські Карпати. Кримські гори. Природногосподарська характеристика гірських областей, проблеми використання ресурсів й охорони природи.
    

    Знати географічне положення Українських Карпат і Кримських гір та їхніх природних областей.
    Розрізняти особливості гірських природних комплексів України за типовим планом.
    Аналізувати причини відмінностей природних умов гірських систем, прояви несприятливих процесів і явищ; вплив природних умов на господарювання в горах, роль гірських районів України як рекреаційних комплексів

3.3.4     Природні комплекси морів     

Чорне та Азовське моря. Природногосподарська характеристика морів , проблеми використання ресурсів та охорони природи.
    

    Знати розміри, глибину, елементи берегової лінії морів, що омивають територію України.
    Розрізняти природні умови Чорного й Азовського морів за типовим планом.
    Порівнювати природні ресурси морів.
    Оцінювати стан природних ресурсів Чорного й Азовського морів, проблеми їх використання та збереження морських природних комплексів

3.4 Використання природних умов і ресурсів та їх охорона
3.4.1     Геоекологічна ситуація     

Геоекологічна ситуація. Основні забруднювачі навколишнього середовища. Вплив геоекологічної ситуації на населення.
    

    Знати поняття «геоекологічна ситуація», законодавчі акти що відображають екологічну ситуацію.
    Аналізувати зміну природних компонентів під впливом господарської діяльності людини та вплив геоекологічної ситуації на здоров’я людини.

3.4.2     Використання й охорона природних умов і ресурсів     

Природоохоронні заходи. Законодавчі акти про природно-заповідний фонд. Категорії природно-заповідного фонду. Природоохоронні комплекси. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища
    

    Знати категорії природно-заповідного фонду.
    Аналізувати зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища.
    Оцінювати шляхи використання й охорони природних умов і ресурсів, створення національної екомережі