Програма "Загальна географія" (11 клас) С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко

Програми курсів за вибором, факультативів та спецкурсів з географії на 2017/2018 н.р. знайдете за цим посиланням: http://geographer.com.ua/content/programy-kursiv-za-vyborom-fakultatyviv...

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко

З А Г А Л Ь Н А     Г Е О Г Р А Ф І Я
11 клас  (35 годин, 1 год. на тиждень)

Програму схвалено комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №2.1/12-Г-647)
    
Програма для профільного навчання у старшій школі

Пояснювальна записка
Пріоритетом шкільної географічної освіти є створення цілісних уявлень про географічні об’єкти та явища, що враховують географічні аспекти взаємодії суспільства і природи як єдиної системи. Загальною метою даного курсу є формування у свідомості школярів комплексного розуміння про Землю як об’єкт просторової організації життя і діяльності людей, розкрити сучасну географічну картину світу через закономірності розвитку географічної оболонки.
     Курс «Загальна географія» покликаний узагальнити й систематизувати попередні знання учнів з різних напрямів географічних наук на вищому теоретико-прикладному рівні та підготувати школярів до державної підсумкової атестації з географії в 11 класі й зовнішнього незалежного оцінювання з географії у Центрах оцінювання якості світи в Україні. Головними його завданнями є:
•    формування у старшокласників цілісного географічного образу нашої планети і розуміння місця України на ній;
•    розвиток у школярів геопросторового мислення, усвідомлення сучасних особливостей природокористування, а також єдності навколишнього середовища та діяльності людини в територіальному аспекті;
•    виховання національно свідомого громадянина планети та своєї держави, закладання основ екологічної культури;
•    розвиток критичного та творчого мислення, усвідомлення власної причетності до сучасних процесів, що відбуваються у географічній оболонці;
•    формування логічного мислення, вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки та складати прогнози на основі аналізу різних інформаційних джерел географічного змісту.
     Курс спрямований на формування важливих для майбутнього життя і діяльності учня компетенцій, серед яких географічна, картографічна, комунікативна та інформаційна. Під час його вивчення формуються дослідницькі навички, спосіб поведінки у навколишньому світі, закладаються цінності соціально активної та свідомої особистості.
     Курс «Загальна географія» містить такі розділи: «Топографія», «Геологія та геоморфологія», «Метеорологія та кліматологія», «Гідрологія», «Ґрунтознавство», «Ландшафтознавство», «Господарство».
     Зміст програми враховує існуючі причинно-наслідкові зв’язки та залежності між географічними закономірностями, процесами і явищами. Програма має практичне спрямування. Програмою передбачено виконання 8 практичних робіт, а також запропоновані теми для проведення загальнонаукових та краєзнавчих досліджень.
     Розподіл годин за розділами і темами є орієнтовним. Учитель на власний розсуд може їх перерозподіляти та змінювати.

Повністю скачати програму за посиланням "Скачати" нижче: