Програма "Розв"язування географічних задач" (9 клас, 17 годин) автор А. Пасічник

Програми курсів за вибором, факультативів та спецкурсів з географії на 2017/2018 н.р.: http://geographer.com.ua/content/programy-kursiv-za-vyborom-fakultatyviv...

Програма курсу за вибором

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГЕОРГАФІЧНИХ ЗАДАЧ

9 клас (17 годин)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасній моделі географії як науки властива інтегрованість: у галузі географічного знання стикуються знання біологічні, геологіч¬ні, економічні, соціальні, політичні, а також конкретність. Географія має тісний взаємозв’язок з дійсністю. Вивчає природні, економічні та соціальні явища і процеси не ізольовано, а в тісному взаємозв’язку з реальними умовами життя на Землі.
Школа має йти попереду змін, шо відбуваються в суспільстві, готуючи школярів до адекватного їх сприйняття в суспільстві та виробництві. Величезний вплив на нові покоління має інформація про сучасні зміни на Землі. Одним з найважливіших елементів такої освіти є географічні знання та вміння мислити географічно.
Сучасна шкільна географічна освіта передбачає всебічний розвиток особистості школяра з урахуванням його природних задатків, здібностей, інтересів та потреб. Зміни, які відбуваються в нашій державі, потребують змін і в рівні компетенцій нинішніх учнів, що є громадянами нової України. Знання, які дає навчальний заклад, повинні мати більш практичну спрямованість.
Важливим завданням, яке стоїть перед сучасною шкільною географією, є підвищення наукового рівня навчання, формування в учнів практичних вмінь та навичок. Цьому сприяє розв’язування учнями різноманітних задач, що дозволяє закріпити теоретичний матеріал, здобути вміння, необхідні у подальшому житті та діяльності.
Недостатня кількість навчального часу, що виділяється на вивчення географії в школі, не може задовольнити потреби школярів у географічних знаннях. Тому зміст базових дисциплін доповнюється географічними курсами за вибором.
Доцільним є викладання елективного курсу «Розв’язування географічних задач». Програма курсу розрахована на основну, старшу середню школу для класів природничого профілю з мстою поглиблення знань учнів з географії
Вивчення курсу передбачає використання теоретичної складової, понятійно-термінологічного апарату, розв’язування задач з географії.
Курс поглиблює теоретичні знання про географічні науки, що вивчають Землю, формує практичні уміння і навички застосування знань на практиці.
Курс розрахований на 17 годин. Програма складається з вступу, узагальнюючого уроку та двох розділів: «Розв’язування задач з фізичної географії», «Розв’язування задач з економічної та соціальної географії».
Завдання програми:
1) узагальнити та систематизувати основні теоретичні знання з географії;
2) навчити учнів використовувати знання на практиці;
3) якісно підготувати учнів до географічних олімпіад, складання ЗНО.
Програма курсу за вибором «Розв’язування географічних задач» спрямована на формування в учнів ключових компетентностей сучасної освіти.

Повністю скачати програму за посиланням "Скачати" нижче: