Програма "Основи геоінформаційних систем і технологій" (10-11 класи)

Програми курсів за вибором, факультативів та спецкурсів з географії на 2017/2018 н.р. знайдете за цим посиланням: http://geographer.com.ua/content/programy-kursiv-za-vyborom-fakultatyviv...

ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ "ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ"
(ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ)

Автори:
Л.М. Даценко
В.І. Остроух

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії
науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
(лист ІМЗО № 2.1/12-Г-93 від 30.11.2015)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розрахована на вивчення основ геоінформаційних систем і технологій у 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів усіх профілів природничо-математичного, технологічного напряму в обсязі 35 навчальних годин.
Знання географії, географічної інформації, інформатики доводить свою необхідність у вирішенні багатьох прикладних завдань і проблем сучасності. Сьогодення вимагає ознайомлення школярів старших класів з основами геоінформаційних систем  (геоінформатики) та сутністю геоінформаційних технологій. Нові завдання обумовлюють залучення нових методів і технічних засобів.
Цьому сприятимуть такі чинники:
- шкільне середовище, яке є масовим серед молоді, чутливе до нових ідей, методів і технічних засобів;
- у середній школі викладаються такі предмети як „Географія", „Інформатика”, „Екологія” і деякі інші, які стають основою для вивчення, розуміння та подальшої роботи школярів з геоінформаційними системами;
- у ряді найбільш розвинутих у технічному відношенні навчальних закладах (школах, гімназіях, ліцеях тощо) вже зараз визначені умови і можливості з впровадження основ геоінформаційних систем у навчальний процес;
- у розвинутих західних країнах достатньо високий рівень шкільної геоінформаційної освіти, а в Україні даний процес тільки зароджується і практично не помітний.
Метою курсу „Основи геоінформаційних систем і технологій” є формування в учнів теоретичної бази знань з основ геоінформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних геоінформаційних систем і технологій у своїй діяльності, що має забезпечити розуміння принципів представлення і візуалізації географічної інформації в геоінформаційних системах та навичок роботи в сучасному геоінформаційному програмному забезпеченні випускниками шкіл.
Завданнями курсу є:
- формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних геоінформаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
- розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби геоінформаційного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
- формування в учнів уміння застосовувати геоінформаційні системи з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо введення, обробки, збереження, подання географічних даних, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.
- забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.
Програма складається з:
- пояснювальної записки, де визначено мету та завдання курсу за вибором, охарактеризовано структуру навчальної програми, вказано особливості організації навчання курсу у профільній школі, а також наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за програмою, розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми;
- змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів;
- додатків, у яких наведено критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів та перелік програмного забезпечення, необхідного для успішного навчання за програмою курсу, детальний зміст практичних робіт, список рекомендованої літератури.
Курс розрахований  на 35 годин  і може викладатися в середніх навчальних закладах будь-якого профілю після основ інформатики за програмою 9 класу та географії за курсом 6–9 класу, основних засад роботи з комп’ютерною технікою та комп’ютерною графікою, Інтернетом та просторового уявлення про земну поверхню, тобто у 10–11 класах.

Повністю скачати програму за посиланням "Скачати" нижче: