Програма курсу за вибором "Географія культури України" (авт. Грома В.Д., Яценко В.С.)

Програма курсу за вибором "Географія культури України" (авт. Грома В.Д., Яценко В.С.)

Програму схвалено комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України від 14.08.2018 № 22.1/12-Г-753).

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
Актуальність програми. Сучасний складний глобалізований світ усуспільнює націона-льні, культурні, релігійні, соціальні риси народів світу. При цьому нерідкими мають місце прояви нетерпимості, а подекуди й ворожості між народами і окремими державами, проти-ставляються їхні соціально-культурні цінності, особливо коли вони перебувають на різних щаблях економічного розвитку. Питання збереження і відстоювання рис національної іден-тичності, які реалізовуються насамперед через мову і культуру, стають в наш час надзвичай-но актуальними. Дослідження культурологічних процесів сприяє гуманізації суспільних від-носин, толерантності, взаємоповаги між народами.
Сучасна географічна наука як ніяка інша здатна поєднати на територіальних об’єктах економічні, природничі, соціальні проблеми суспільства. Установлений нею системний ха-рактер простору виявляє територіальну диференціацію культури та окремих її компонентів (спосіб життя і традиції населення, елементи матеріальної і духовної культури, мистецтво).
Вік учасників навчально-виховного процесу. За пропонованою навчальною програмою можуть здобувати знання і вміння учні 15 – 16 років, які навчаються в 10 (11) класах загаль-ноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів. 
Навчальний час. Термін навчання учнів за програмою становить  один навчальний рік з розрахунку 2 (дві) години на тиждень (разом 70 годин) або 2 роки по одній годині на тиждень.
Мета і завдання програми. Основна  мета навчальної програми – ознайомлення учнів старших класів з особливостями культури різних регіонів держави, з територіальною органі-зацією окремих елементів культури в певних умовах середовища; вивчення широкого кола питань національної і релігійної самобутності усіх народів, які проживають в Україні; під-вищення культурної освіченості громадянина України, формування основ патріотизму, ста-новлення особистості, яка цінує здобутки власного та інших народів, відчуває естетику і по-чуття прекрасного у навколишньому житті та середовищі.
Основні завдання: 
1) з’ясувати об’єкт і предмет вивчення курсу за вибором «Географія культури Украї-ни», місце предмету в системі географічних наук;
2) визначити особливості розміщення на території України різних видів і типів пам’яток культури: археологічних, печерних, оборонних споруд, архітектурних, пала-цово-паркових, дерев’яного зодчества тощо;
3) дослідити релігійний і національний склад населення України, особливості культур-ного розвитку українців та національних меншин, що проживають в країні, свята й об-ряди різних релігійних конфесій;
4) ознайомитись з етнографічними особливостями, культурними пам’ятками в розрізі історико-географічних областей (регіонів). Вивчити біографічні відомості про видат-них діячів науки і культури України, що народилися в кожному з цих регіонів, їх роль у розвитку культури країни;
5) встановити територіальні особливості сучасного стану, охорони і відродження куль-турних пам’яток України. Пропагувати серед учнів старших класів досягнення україн-ської культури, її внесок у розвиток світової цивілізації.
Загальні методичні рекомендації. 

Повністю скачати програму можна у вкладенні нижче: