Програма "Географічне краєзнавство"

ПРОГРАМА
гуртка „Географічне краєзнавство”

Основний рівень

Пояснювальна записка
Географічне краєзнавство на сучасному етапі – це поєднання наукових законів про розвиток просторово-часових систем, що формуються у процесі взаємодії суспільства і методів регулювання і управління цими системами. При цьому під просторово-часовими системами розуміють природні ландшафти та різні типи територіально-виробничих комплексів, вивчення яких неможливе поза процесом взаємодії природи і суспільства.
Впродовж останнього десятиліття розроблені новітні теоретичні та методичні основи географічного прогнозування, територіального планування, створені схеми і проекти використання територій, основи для моделювання та конструювання природно-антропогенних ландшафтів.  Це може сприяти  гармонізації в побудові відносин  “природа-людина-виробництво”.
 Географічне краєзнавство – є важливим етапом вивчення учнями  взаємозв’язків   між фізико-географічними об’єктами, природою та суспільством,  пізнання  рідного краю,  вивчення та збереження багатств навколишнього середовища,  формування туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти.
Програма передбачає навчання дітей в гуртках основного рівня протягом трьох років.
На опрацювання навчального матеріалу відводиться по 216 годин на кожний рік.
Метою програми є набуття особистістю компетентностей у процесі занять географічним краєзнавством.
Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:    
1. Пізнавальна компетентність: уміння досліджувати та раціонально  використовувати природні ресурси, знайомитися та вивчати природні  багатства рідного краю, кліматичні та погодні умови,  формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу.
2. Практична компетентність: досліджувати, проводити пошукові роботи,   вміти описувати досліджувані об’єкти  в т.ч. природні (ріки, озера, болота, рослинність, ґрунти),  вивчати мікроклімат,  готувати колекції та гербарії, оформляти польовий зошит та щоденник досліджень за вибраною темою, орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах, готувати страви в похідних умовах на вогнищі, долати природні перешкоди, дотримуватися основних правил техніки безпеки  участі у туристських подорожах та змаганнях; брати участь в  учнівських, студентських конкурсах науково-дослідницьких робіт, конференціях, олімпіадах тощо.
3. Творча компетентність: готувати науково-дослідницькі та пошукові роботи, складати топографічні карти, описи маршрутів 1-3 денного походу, брати участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.
4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва з науковими та науково-дослідницькими закладами, установами, соціальна активність, виховання культури спілкування, виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження  природних багатств, повага до людей формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбство, ініціативність, відповідальність та інші), виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі.
Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих навчальних дисциплін та туристськокраєзнавчої роботи.
В основу програми „Географічне краєзнавство” покладено базові блоки:
•  географічне краєзнавство;
• спортивно-туристська підготовка;
• фізична-культура та безпека життєдіяльності.
У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузях „Природознавство”, „Суспільствознавство”, „ Здоров’я і фізична культура’”. Програма включає відомості, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів з географії, економіки та  краєзнавства, що вивчаються в загальноосвітніх навчальних закладах.
Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню географічної,  краєзнавчої та туристської термінології, практичних навичок роботи з колекціями, гербаріями, обладнанням, компасом, картографічними матеріалами, користування туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я.
Заняття гуртка організовується таким чином: одне заняття -теоретичне, друге – практичне. Тривалість занять визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження і становить в академічних годинах (45 хвилин), Орієнтовне співвідношення теоретичних і практичних годин 1 : 6. Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту тем до реального життя. Періодичність екскурсій і практичних занять на місцевості – один раз на місяць. Необхідною умовою організації екскурсій і практичних занять на місцевості є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.
При плануванні екскурсій практичних занять, подорожей та змагань беруться до уваги сезонні зміни погоди, кліматичні умови. Додаткові можливості для реалізації запланованих заходів під час канікул.
Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у кінці навчального році проводиться літня туристсько-краєзнавча подорож (поза сіткою навчальних годин ).
Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і елементів інноваційних методів навчання спрямованих на формування творчої особистості, включаючи оздоровчу та інструктивну спрямованість.
На заняттях гуртка використовують різноманітні методи навчання в залежності від віку гуртківців: пояснювальноілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та ін.), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання. При проведенні практичних занять перевага надається географічним  дослідженням та пошуковій роботі, спортивним та рухомим іграм з елементами туризму, краєзнавчим дослідженням за природою, об’єктами та інше.
Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, колекції, гербарії, картографічний, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання.
Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями, в тому числі при підготовці змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходах. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку та психофізичних особливостей стану здоров’я дітей.    
За даною програмою можуть проводитися індивідуального навчання, які організовуються відповідно до  чинного Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.
Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі змагань, вікторин, конкурсів та відвідуванні екскурсійних  та промислових об’єктів.
  Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни  до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки. Теми подані у порядку зростання складності матеріалу.
У перші тижні занять необхідно провести батьківські збори, де розповісти про план роботи гуртка, розклад занять та особисте спорядження юного туриста для практичних занять та подорожей.
При проведенні навчально-виховного процесу в гуртка та з метою ефективного засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок використовуються засоби навчання відповідно до чинного Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів.

Основний рівень, перший рік навчання

Тематичний план (скачати)

  ЗМІСТ ПРОГРАМИ

РОЗДІЛ І.
ВСТУПНА ЧАСТИНА (8 год)

1.1. Вступне заняття (2 год)
Історія розвитку туризму та краєзнавства. Традиції, сучасний стан і можливості розвитку туризму і краєзнавства на сучасному етапі. Зміст і завдання роботи гуртка, особливості роботи гуртка юних географівкраєзнавців.

1.2. Туристськокраєзнавчі можливості України.
Подорож по карті України (2год)
Зручність та вигідність географічного положення України. Різноманітність фауни і флори, багатство історико-культурної спадщини. Транспортний зв’язок. Межі рідного краю. Кордони України.
    
1.3. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей (2 год)
Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті.
Протипожежна безпека в лісопарковій зоні, в туристських походах та краєзнавчих експедиціях.

1.4. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю (2 год)
Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 р. № 237 „Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України”.
           
РОЗДІЛ ІІ.
КРАЄЗНАВСТВО (146 год)

2.1. Актуалізація знань учнів з географії (2 год)
Повторення основних тем гуртка початкового рівня “Юні туристи – краєзнавці”, контрольна перевірка рівня туристсько-краєзнавчих знань, умінь та навичок гуртківців.

2.2. Географічні особливості рідного краю. (6 год)
Фізико-географічна та економічна характеристика краю: географічне положення, рельєф, клімат, грунти, рослинний і тваринний світ, гідрологічна сітка, корисні копалини та їх значення в господарстві краю.
Довідники, путівники, посібники та інша література по рідному краю. Рекомендовані райони подорожей.
Практичні заняття. Робота з картографічним матеріалом, путівниками, посібниками. Розробка екскурсійного маршруту рідним краєм.
                         
2.3.  Рельєф, грунти, рослинний і тваринний світ свого краю (16 год)
Особливості рельєфу своєї місцевості. Взаємозв’язок рельєфу з іншими природними компонентами (грунти, води, мікроклімат).
Природна зона. Типи грунтів. Видовий склад лісу, види рослин та тварин. «Червона книга України».
          Практичні заняття.
          Відображення рельєфу (на прикладі горба та улоговини). Опис грунтового розрізу, визначення структури грунту. Збір гербарію місцевих рослин. Екскурсія до лісництва, музею природи.

2.4.  Геологічна будова  краю (16 год)
Основні етапи геологічної історії. Геологічні системи. Геологічна будова місцевості. Текстонічна карта рідного краю. Ендогенні та екзогенні процеси.
        Практичні заняття.
          Екскурсія до геологічного, краєзнавчого музею. Малювання умовних знаків текстонічної карти. Складання схеми геологічних етапів. Збір колекції порід, які характерні для свого краю.

2.5. Корисні копалини (16 год)
Пошук корисних копалин і мінералів. Магматичні і метаморфічні породи. Структурні ознаки руди чорних та кольорових металів. Неметалічні корисні копалини. Використання корисних копалин.
           Практичні заняття.
          Робота з колекціями корисних копалин. Екскурсія на кар”єр, шахту для ознайомлення з розробкою корисних копалин. Визначення структури гірських порід. Складання колекцій за групами.

2.6. Метеорологічні спостереження (16 год).
Місцеві ознаки та прогноз погоди (ознаки сталої, ясної погоди та сталої непогоди)
     Прилади для метеоспостережень та їх устрій. Термометр, барометр, гігрометр, осадкомір, флюгер.
Повітряні маси. Атмосферний фронт, тиск. Хмари і інші атмосферні явища. Поняття мікроклімату. Метеорологічна служба. Робота польової метеостанції.
          Практичні заняття.
          Метеорологічні спостереження по приладах. Вивчення метеоприладів і робота з ними. Метеорологічні спостереження в поході. Складання рози вітрів даної місцевості. Ведення щоденника спостережень. Викреслювання графіків і схем температури, тиску, хмарності, вологості.

2.7. Гідрологічні спостереження (16 год)
Води рідного краю. Дослідження річок, озер, штучних водоймищ. Грунтові і підземні води. Охорона вод. Довідки про використання води в господарчій діяльності краю.
             Практичні заняття.
          Знайомство з гідрологічною службою району. Виготовлення лот-ліня і порплавків. Вимір швидкості течії річки, глибини і ширини. Складання схеми розрізу живого січення річки.  Дослідження озера – зйомка берегової лінії, температури. Вивчення властивостей води.

2.8. Вивчення господарства рідного краю (16 год).
Історичні і географічні умови виникнення промисловості, сільського господарства, транспорту даної місцевості. Колективні та приватні підприємства. Спеціалізація господарства району, перспективи розвитку. Зв”язок різних галузей господарства району. Вивчення економічної ефективності галузей господарства району.
          Практичні заняття.
          Складання історичної довідки про господарство рідного краю. Знайомство з сільськогосподарським, промисловим, транспортним господарством та підприємствами. Складання економіко-географічної характеристики підприємств  району.

2.9. Охорона навколишнього природного середовища (12 год)
Охорона природи - справа всіх людей планети. Форми охорони природи – державна, громадська, індивідуальна. Роль юних туристів – краєзнавців в охороні навколишнього середовища.
Практичні заняття.
Заповідники та заказники як форма збереження окремих ділянок незайманої природи для наукових досліджень. Відвідування рекреаційних зон своєї місцевості.

2.10. Масові заходи: туристськокраєзнавчі подорожі,
зльоти,    конференції тощо (18 год)
Вивчення Положень та Умов проведення зльотів, змагань, конференцій тощо.
Практичні заняття.     
Визначення мети і завдань експедиції. Підбір групи та розподіл обов’язків. Підготовка спорядження та топографічних матеріалів.

2.11. Підготовка звіту краєзнавчої експедиції (12 год)
Підсумкова робота з польовим щоденником. Оформлення зібраних під час експедиції письмових та усних джерел. Паспортизація маршрутів і пам’ятників історії та культури. Схема туристськокраєзнавчого маршруту та його опис.
Пропаганда матеріалів туристськокраєзнавчої експедиції у навчальному закладі.
Практичні заняття.     
Оформлення польового щоденника. Складання письмового звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію. Підготовка матеріалів, зібраних під час експедиції для передачі в краєзнавчий музей навчального закладу. Оформлення звітної виставки.
Виступи зі звітом про туристсько-краєзнавчу експедицію в школі, на конференції.

РОЗДІЛ ІІІ.
ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА (32 год)

3.1. Спортивне орієнтування. Топографічна підготовка (10 год)
Загальні відомості про спортивне орієнтування. Способи орієнтування на місцевості за компасом, небесними світилами. Визначення сторін горизонту.  Поняття про азимут, масштаби спортивних карт. Умовні знаки  спортивних карт. Види змагань із спортивного орієнтування.
Практичні заняття.     
Рух на місцевості з орієнтуванням за картою та легендою. Визначення сторін горизонту за компасом. Рух за вказаним азимутом.

3.2. Туристське спорядження (2год)
Загальні вимоги до спорядження (маса, надійність, компактність, естетичність, відповідність призначенню). Групове, індивідуальне, спеціальне та саморобне спорядження.
Практичні заняття.     
Підготовка та ремонт спорядження. Укладка рюкзака.

3.3. Туристський побут. Організація харчування
в краєзнавчій експедиції ( 6 год)
Улаштування місць привалів і ночівель, охорона природного середовища. Заготівля дров. Типи вогнищ.
Практичні заняття.
Встановлення наметів. Улаштування місця для вогнища. Розпалювання вогнищ різного типу. Приготування їжі в польових умовах.

3.4. Техніка пішохідного туризму (8 год)
Практичні заняття.     
Рух групи в пішому поході. Стрій туристської групи. Особливості руху туристської групи в певному районі. Способи подолання перешкод. Забезпечення техніки безпеки при подоланні перешкод.

3.5. Підготовка до літньої експедиції (6 год)
Мета та завдання експедиції. Вивчення району експедиції. Методи збирання краєзнавчих матеріалів. Польовий зошит та польовий щоденник, вимоги до їх ведення, спеціальні запитальники.
Практичні заняття.     
Розподіл обов’язків між членами групи. Робота з картографічним матеріалом з метою розробки маршруту експедиції. Складання кошторису та матеріальне забезпечення експедиції.

РОЗДІЛ ІV.
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (28год)

4.1. Фізична підготовка. Спортивні ігри (22 год)
Ранкова гімнастика - один з факторів фізичної підготовки юних туристів-краєзнавців. Час, умови і місце проведення ранкової гімнастики. Похідний крок. Вправи для ніг, присідання та стрибки. Гігієна гімнастичних вправ. Вправи без предметів та на гімнастичних снарядах. Біг на різні дистанції. Стрибки у довжину та висоту. Плавання на різні дистанції.
Практичні заняття.
Розучування кількох комплексів ранкової гімнастики та техніки оздоровчого бігу, правильного дихання. Біг на 50 та 100 метрів, спеціальні бігові вправи, стрибки у довжину та через перешкоди.
Вдосконалення техніки плавання.
Одноденна туристсько-краєзнавча подорож.

4.2. Правила санітарії та гігієни.
Перша (долікарська) медична допомога (6 год)
Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами тощо).
Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу).
Гігієна харчування та водосолевий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі.
Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки, рани, порізи, отруєння).
Потертості, мозолі, переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, забиття голови, живота, грудей.
Гостра судинна недостатність непритомність, шок.
Види кровотеч. Правила та техніка накладання джгута. Похідна аптечка.
Практичні заняття.     
Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів, розтягів, забиттів тощо.
Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації. Допомога при травмах та отруєнні травами, грибами.

РОЗДІЛ V.
ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка. Завдання на літо.

5.1. Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році (проводиться поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).