Програма факультативного курсу для учнів 8 класу "Основи роботи з топографічною картою"

Програма факультативного курсу для учнів 8 класу «Основи роботи з топографічною картою» (17 год)

Укладачі:
Даценко Людмила Миколаївна, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Остроух Віталій Іванович, кандидат географічних наук, доцент кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Совенко Валерій Володимирович, завідувач відділу методики викладання географії, економіки та краєзнавства КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», вчитель-методист;
Терещук Наталія Миколаївна, вчитель географії Згурівського НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня» Згурівської районної ради Київської області, спеціаліст вищої категорії.

Рецензенти: 
Часнікова Олена Володимирівна, доцент кафедри природничщ-математичних дисциплін та технологій КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук;
Сікачина Людмила Василівна, вчитель географії Пищиківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сквирської районної ради, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.

Програму схвалено комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 №22.1/12-Г-780)

Пояснювальна записка
Топографія – галузь науки, що вивчає топографічну карту як модель земної поверхні, а також методи її створення та використання.
Чинна шкільна програма з географії передбачає вивчення учнями основних питань топографії та картографії на двох рівнях. На першому, пропедевтичному (ознайомлювальному), рівні в курсі «Загальна географія» в 6 класі та другому (пошуковому) рівні в курсі «Україна у світі: природа та населення» у 8 класі.
На жаль, часто під час формування в учнів топографо-картографічних понять допускаються неточності, які призводять до хибного, помилкового уявлення про топографічну карту і план, їх ознаки та властивості. Це спричинено недостатньою кількістю часу, відведеного на вивчення досить складного та значного за обсягами матеріалу, а також відсутністю деяких топографо-картографічних тем у чинних підручниках.
Факультативний курс «Основи роботи з топографічною картою» передбачений для допрофільного навчання учнів 8 класів, метою якого є формування топографо-картографічних понять, набуття практичних умінь і навичок під час роботи з топографічними картами та їх застосування при вирішенні різних життєвих ситуацій.
Основні завдання курсу:
♦    сформувати поняття про топографічну карту як модель реальної місцевості;
♦    удосконалювати уміння і навички  використання топографічних карт у різних видах діяльності людини;
♦    розвивати творче мислення при розв’язуванні задач з використанням топографічних карт;
♦    сприяти розвитку пізнавального інтересу до дослідницько-пошукової картографічної діяльності;
♦    виховувати картографічну культуру;
♦    знайомити учнів з професіями, де широко використовуються знання з топографії для їх профорієнтації та вибору професії у майбутньому.
Реалії сьогодення зумовлюють необхідність виховання такої особистості, яка б вміло застосовувала вміння і навички та була підготовленою до життя. Набуті знання з топографії сприяють формуванню відповідних життєвих компетенцій, розвивають просторове мислення учнів, розширюють знання про земну кулю і Україну зокрема, допомагають зрозуміти фізико-географічні, економіко-географічні та соціально-економічні процеси, що відбуваються навколо людини. Знання та уміння, одержані під час вивчення факультативного курсу, мають велике практичне значення у різних видах діяльності (будівництві, інженерії, військовій справі, сільському господарстві, туризмі та ін.), сприяють вибору майбутньої професії школярами. Тому картографічний напрям є актуальним, перспективним і має бути частиною змісту географічної освіти.
Програма курсу розрахована на 17 годин і складається зі вступу та двох розділів, які об’єднані у теми. В процесі вивчення курсу передбачено виконання 6 практичних робіт.

Повністю скачати програму можна у вкладенні нижче: