Підсумкова контрольна робота з біології за ІІ семестр (11 клас)

Контрольна робота з біології за ІІ семестр (11 клас)

І рівень

Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

1. Укажіть, до якої групи відносять тварин відповідно до їх функції в екосистемах:
А) продуцентів;                                                          
Б) консументів;
В) редуцентів;                                                             
Г) консорцій.

2. Укажіть, до складу яких екосистем більш високого рівня безпосередньо входять біогеоценози:
А) біомів;                                                                      
Б) біот;
В) біосфери;                                                                 
Г) екологічних ніш.

3. У якого організму підвищення температури навколишнього середовища прискорює фізіологічні процеси?
А) горобця;                                                                  
Б) кішки;
В) гусениці метелика білана капустяного.

4. Внутрішнє прагнення організмів до прогресу як фактор еволюції розглядав:
А) К. Лінней;                                                                
Б) Ж. Кюв’є ;
В) Ж.-Б. Ламарк.

5. Згідно гіпотези Ч. Дарвіна наслідком боротьби за існування є:
А) обмін речовин;                                                      
Б) природний добір;
В) хімічна єдність живої і неживої природи.

6. Органи, які відповідають загальному плану будови органів різних видів, що зумовлено їхнім спільним походженням, називаються:
А) аналогічними;                                                        
Б) гомологічними;
В) рудиментами;                                                        
Г) атавізмами.

7. Ознака зберігається незмінною унаслідок добору:
А) розриваючого;                                                       
Б) стабілізуючого;
В) рушійного.

8. Процвітання певної групи, яке виявляється у зростанні чисельності популяції, розширенні ареалу, видоутворенні:
А) ароморфоз;                                                            
Б) ідіоадаптація;
В) загальна дегенерація;                                         
Г) біологічний прогрес.

9. Укажіть, як ще називають ціанобактерії:
А) синьо-зелені водорості;                                     
Б) золотисті водорості;
В) археї;                                                                         
Г) зелені водорості.

10. У яку еру на Землі виникла киснева атмосфера?
А) Протерозой;                                                           
Б) Мезозой;
В) Кайнозой;                                                               
Г) Палеозой.

ІІ рівень
Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

11. Укажіть, який екологічний фактор є лімітуючим за законом Лібіха:
А) наявний в максимальній кількості;                 
Б) наявний у мінімальній кількості;
В) температурний;                       
Г) або той, що в мінімальній, або той, що в максимальній кількості.

12. Укажіть, які із зазначених римів є циркадними:
А) місячні,                                                                     
Б) сезонні,
В) багаторічні,                                                             
Г) добові.

13. Укажіть, як називають принцип (закон, правило), сформульований таким чином: «два види, що конкурують за той самий набір ресурсів, в умовах стабільності факторів середовища не можуть існувати разом нескінченно довго»:
А) принципом конкурентного витіснення;        
Б) законом лімітуючого фактора;
В) законом толерантності;                                     
Г) правилом екологічної піраміди.

14. Укажіть, якою мусить бути біомаса консументів четвертого порядку, якщо біомаса продуцентів
становить 10 тис. т.:
А) 1000 т;                                                        
Б) 100 т,
В) 10 т;                                                            
Г) 1000 кг.

15. Зазначте, яке з наведених нижче тверджень НЕ є правильним:
А) під дією зовнішнього середовища в організмі відбуваються корисні зміни, що передаються нащадкам;
Б) спадкові зміни відносні, за одних умов вони корисні, за інших – нейтральні або шкідливі;
В) природний добір на основі спадкової мінливості та боротьби за існування є основною рушійною силою еволюції.

16. Здатність до наслідування забарвлення чи форми добре захищених організмів погано захищеними:
А) захисне забарвлення;                          
Б) погрозливе забарвлення та поведінка;
В) мімікрія;                                                    
Г) приваблююче забарвлення та поведінка.

17. Нещодавно застосування невеликих доз отрути варфарину призводило через декілька днів до загибелі всієї обробленої популяції щурів. В даний час щурі пожирають варфарин без шкоди для себе. Це можна пояснити:
А) втратою варфарином отруйних властивостей;
Б) звиканням щурів до варфарину;
В) виникненням в еволюції щурів несприятливості до варфарину;
Г) наявністю в травному тракті щурів бактерій, що поглинають варфарин.

18. Американський біолог Ж. Леб в 1912 році першим одержав із суміші газів під дією електричного розряду найпростіший компонент білків – амінокислоту гліцин. Цей факт став одним з основних у теорії:
А) панспермії;                                               
Б) Опаріна - Холдейна;
В) креаціонізму;                                          
Г) сталості життя на Землі.

19. Роздивіться малюнок і вкажіть правильні твердження:
І – Наведені на малюнку птахи є класичним прикладом адаптивної радіації;
ІІ – Птах, позначений номером 1, живиться переважно комахами;                   
ІІІ – Ці птахи наштовхнули Карла Ліннея на створення ним                                  
першої системи живої природи.

А) тільки І;                                                      
Б) тільки ІІ і ІІІ;
В) тільки І і ІІІ;                                                 
Г) І, ІІ і ІІІ.                                                         

20. В якому напрямку, в більшому ступені, діяв природний добір в людських популяціях:
А) на користь прямоходіння;                  
Б) на користь розвитку кисті та мозку;
В) на користь охорони потомства;        
Г) в усіх напрямках однаково.

ІІІ рівень                          

Встановити відповідність:
1) Вид добору                                                       
1. Спрямований                           
2. Стабілізуючий                          
3. Дизруптивний                           
4. Штучний
Характер добору    
А. Виживання особин з будь-якими ознаками
Б. Відбір особин з корисними для людини ознаками
В. Виживання особин з проміжними ознаками, близькими до середніх значень
Г. Селективна перевага особин з крайніми формами прояву ознаки
Д. Виживання особин з певними генетично закріпленими ознаками

2) Атмосферні гази                      
1. Азот                                             
2. Кисень                                         
3. Вуглекислий газ                        
Приблизна концентрація в атмосфері
А. 21%                                                         
Б. 0,03%
В. 78%
Г. 1%

3) Поняття                                       
1. Ендемік                                      
2. Монофілія                                 
3. Рудименти                                 
4. Атавізми                                      
Визначення
А. Вид, що мешкає лише в певній ділянці біосфери                                                            
Б. Походження кількох систематичних груп від одного предка
В. Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження
Г. Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції
Д. Прояв у окремих особин певного виду ознак предків

4) Напрямок еволюції                
1. Ароморфоз                               
2. Ідіоадаптація                           
3. Дегенерація                               
Приклади
А. Поява захисного забарвлення
Б. Втрата органів травлення у ціп’яка
В. Виникнення хлорофілуIV рівень
У чому суть біогенетичного закону? Хто його відкрив?
Які чинники сприяли виходу тварин на суходіл у палеозойську еру?П

Повністю скачати контрольну роботу з малюнками і відповідями за посиланням "Скачати" нижче: