Підсумкова контрольна робота з біології за ІІ семестр (11 клас)

Контрольна робота з біології за ІІ семестр (11 клас)

І рівень

Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

1. Укажіть, до якої групи відносять тварин відповідно до їх функції в екосистемах:

А) продуцентів;                                                          Б) консументів;

В) редуцентів;                                                             Г) консорцій.

2. Укажіть, до складу яких екосистем більш високого рівня безпосередньо входять біогеоценози:

А) біомів;                                                                      Б) біот;

В) біосфери;                                                                 Г) екологічних ніш.

3. У якого організму підвищення температури навколишнього середовища прискорює фізіологічні процеси?

А) горобця;                                                                  Б) кішки;

В) гусениці метелика білана капустяного.

4. Внутрішнє прагнення організмів до прогресу як фактор еволюції розглядав:

А) К. Лінней;                                                                Б) Ж. Кюв’є ;

В) Ж.-Б. Ламарк.

5. Згідно гіпотези Ч. Дарвіна наслідком боротьби за існування є:

А) обмін речовин;                                                      Б) природний добір;

В) хімічна єдність живої і неживої природи.

6. Органи, які відповідають загальному плану будови органів різних видів, що зумовлено їхнім спільним походженням, називаються:

А) аналогічними;                                                        Б) гомологічними;

В) рудиментами;                                                        Г) атавізмами.

7. Ознака зберігається незмінною унаслідок добору:

А) розриваючого;                                                       Б) стабілізуючого;

В) рушійного.

8. Процвітання певної групи, яке виявляється у зростанні чисельності популяції, розширенні ареалу, видоутворенні:

А) ароморфоз;                                                            Б) ідіоадаптація;

В) загальна дегенерація;                                         Г) біологічний прогрес.

9. Укажіть, як ще називають ціанобактерії:

А) синьо-зелені водорості;                                     Б) золотисті водорості;

В) археї;                                                                         Г) зелені водорості.

10. У яку еру на Землі виникла киснева атмосфера?

А) Протерозой;                                                           Б) Мезозой;

В) Кайнозой;                                                               Г) Палеозой.

ІІ рівень

Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

11. Укажіть, який екологічний фактор є лімітуючим за законом Лібіха:

А) наявний в максимальній кількості;                 Б) наявний у мінімальній кількості;

В) температурний;                       Г) або той, що в мінімальній, або той, що в максимальній кількості.

12. Укажіть, які із зазначених римів є циркадними:

А) місячні,                                                                     Б) сезонні,

В) багаторічні,                                                             Г) добові.

13. Укажіть, як називають принцип (закон, правило), сформульований таким чином: «два види, що конкурують за той самий набір ресурсів, в умовах стабільності факторів середовища не можуть існувати разом нескінченно довго»:

А) принципом конкурентного витіснення;        Б) законом лімітуючого фактора;

В) законом толерантності;                                     Г) правилом екологічної піраміди.

14. Укажіть, якою мусить бути біомаса консументів четвертого порядку, якщо біомаса продуцентів
становить 10 тис. т.:

А) 1000 т;                                                        Б) 100 т,

В) 10 т;                                                            Г) 1000 кг.

15. Зазначте, яке з наведених нижче тверджень НЕ є правильним:

А) під дією зовнішнього середовища в організмі відбуваються корисні зміни, що передаються нащадкам;

Б) спадкові зміни відносні, за одних умов вони корисні, за інших – нейтральні або шкідливі;

В) природний добір на основі спадкової мінливості та боротьби за існування є основною рушійною силою еволюції.

16. Здатність до наслідування забарвлення чи форми добре захищених організмів погано захищеними:

А) захисне забарвлення;                          Б) погрозливе забарвлення та поведінка;

В) мімікрія;                                                    Г) приваблююче забарвлення та поведінка.

17. Нещодавно застосування невеликих доз отрути варфарину призводило через декілька днів до загибелі всієї обробленої популяції щурів. В даний час щурі пожирають варфарин без шкоди для себе. Це можна пояснити:

А) втратою варфарином отруйних властивостей;

Б) звиканням щурів до варфарину;

В) виникненням в еволюції щурів несприятливості до варфарину;

Г) наявністю в травному тракті щурів бактерій, що поглинають варфарин.

18. Американський біолог Ж. Леб в 1912 році першим одержав із суміші газів під дією електричного розряду найпростіший компонент білків – амінокислоту гліцин. Цей факт став одним з основних у теорії:

А) панспермії;                                               Б) Опаріна - Холдейна;

В) креаціонізму;                                          Г) сталості життя на Землі.

19. Роздивіться малюнок і вкажіть правильні твердження:

І – Наведені на малюнку птахи є класичним прикладом

      адаптивної радіації;

ІІ – Птах, позначений номером 1, живиться переважно комахами;                   

ІІІ – Ці птахи наштовхнули Карла Ліннея на створення ним                                  
першої системи живої природи.

А) тільки І;                                                      Б) тільки ІІ і ІІІ;

В) тільки І і ІІІ;                                                 Г) І, ІІ і ІІІ.                                                         

20. В якому напрямку, в більшому ступені, діяв природний добір в людських популяціях:

А) на користь прямоходіння;                  Б) на користь розвитку кисті та мозку;

В) на користь охорони потомства;        Г) в усіх напрямках однаково.

ІІІ рівень                          

Встановити відповідність:

1) Вид добору                               Характер добору                        

1. Спрямований                            А. Виживання особин з будь-якими ознаками

2. Стабілізуючий                           Б. Відбір особин з корисними для людини ознаками

3. Дизруптивний                           В. Виживання особин з проміжними ознаками, близькими

    до середніх значень

4. Штучний                                      Г. Селективна перевага особин з крайніми формами прояву ознаки

Д. Виживання особин з певними генетично закріпленими ознаками

2) Атмосферні гази                      Приблизна концентрація в атмосфері

1. Азот                                             А. 21%

2. Кисень                                         Б. 0,03%

3. Вуглекислий газ                        В. 78%

                                                         Г. 1%

3) Поняття                                       Визначення

1. Ендемік                                       А. Вид,що мешкає лише в певній ділянці біосфери

2. Монофілія                                 Б. Походження кількох систематичних груп від одного предка

3. Рудименти                                 В. Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту

     настання здатності до розмноження

4. Атавізми                                      Г. Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції

                                                           Д. Прояв у окремих особин певного виду ознак предків

4) Напрямок еволюції                Приклади

1. Ароморфоз                                А. Поява захисного забарвлення

2. Ідіоадаптація                            Б. Втрата органів травлення у ціп’яка

3. Дегенерація                               В. Виникнення хлорофілу

IV рівень

  1. У чому суть біогенетичного закону? Хто його відкрив?
  2. Які чинники сприяли виходу тварин на суходіл у палеозойську еру?

Повністю скачати контрольну роботу з малюнками і відповідями за посиланням "Скачати" нижче: