Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів з географії

Навчальні екскурсії та навчальна практика з географії в школі

Методичні рекомендації при проведенні навчальної практики з географії в формі навчальних занять та навчальних екскурсій. На що необхідно звернути увагу при проведенні їх.
Навчальні екскурсії та навчальна практика з географії в школі.
Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів запроваджуються з метою реалізації завдань загальної середньої освіти щодо посилення практичної спрямованості навчально-виховного процесу, професійно-орієнтаційної роботи з учнями, підготовки їх до активної трудової діяльності, залучення до суспільно корисної праці.
Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня. Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (27-30 травня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (27 травня - 7 червня).
При проведенні навчальних екскурсій і навчальної практики виникають проблеми у самому процесі організації їх. Тому при проведенні необхідно враховувати методику проведення навчальної практики яка включає такі етапи:
-підготовчий, під час якого учні знайомляться з метою та формами проведення навчальної практики, отримують завдання та вимоги щодо представлення результатів проведеної роботи, інструктуються з правил техніки безпеки;
-змістовно-організаційний, під час якого відбувається навчальна діяльність, що передбачена планом проходження практики;
-підсумковий, під час якого проводиться звітування учнів щодо проведеної роботи, перевірка набутих знань і вмінь, підбиття підсумків навчальної практики
Залежно від місцевих умов та специфіки навчального процесу навчальна практика частково або повністю може проводитися під час навчальних занять.
Форми організації навчальної практики можуть бути різними залежно від її змісту, постійного чи тимчасового характеру роботи, матеріально-технічного оснащення, віку, підготовки учнів, кліматичних та інших особливостей. До цих форм можна віднести такі види занять: курси за вибором, практикуми, комплексні заняття міжпредметного характеру, конкурси та змагання, заняття за інтерактивними методиками, презентації науково-дослідних проектів, наукові конференції, екскурсії, експедиції, військово-польові збори юнаків тощо.
Години, відведені на навчальну практику з географії, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальної програми,.зокрема проведення практичних занять на місцевості.
Міністерство освіти і науки України розробило для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів і рекомендувало орієнтовний перелік тематики навчальних екскурсій, практичних занять та можливих видів навчальної практики учнів, який може бути змінений або доповнений загальноосвітніми навчальними закладами. З географії рекомендовано проводити практичні заняття та екскурсії.
В 6 класі - це практичні заняття: «Орієнтування на місцевості». «Окомірне знімання з планшетом невеликої території», «Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів», «Грунт і рослини» та «Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості».
В 7 класі рекомендують провести географічний вечір або КВК "Материки планети".Фізичний вечір або КВК Видатні вчені України, рідного краю».
В 8 класі це - екскурсія з метою збирання колекції місцевих гірських порід або вивчення особливостей їх видобутку у місцевому кар'єрі, та практичне заняття (ділова гра): "Прогноз погоди на наступні три дні" і "Проблеми раціонального природокористування в Україні".
В 10 класі - практичні заняття: «Реклама-презентація країн світу.», «Екскурсія на місцевий хлібокомбінат» і «екскурсія на сільськогосподарське виробництво».
Що собою являє практичне заняття і екскурсія як форма організації навчальної практики з географії ?
Практичне заняття ставить за мету на основі засвоєних системних знань включати учнів у різні види самостійної діяльності - практичної, інтелектуальної, предметної. Практична діяльність учнів забезпечує використання знань, умінь і навичок у різних ситуаціях. Предметна - це маніпуляція матеріальними об'єктами (робота з обладнанням, вимірювальними приладами, каартою та ін.). Інтелектуальна діяльність учнів у процесі виконання практичної роботи - це бачення та виправлення своїх помилок, перенесення знань з одного предмета на інший, діагностування й моделювання навчально-пізнавальної діяльності.
При проведенні практичних занять необхідно дотримуватися таких вимог як :
- визначення місця в системі уроків з даної теми;
- повина бути чітка постановка цілей та завдань;
- відбір змісту матеріалу та підготовка обладнання;
- проведення інструктажу з дотримання техніки безпеки вчителям та
учнями;
- виконання випереджувальних завдань;
- ознайомлення з технікою безпеки;
- підготовка й обговорення форм звіту про виконану роботу;
- вивчення тих елементів практичних знань, умінь і навичок учнів, які
вимагають подальшого формування та розвитку, відпрацювання на
даному практичному занятті;
- раціональне поєднання форм навчальної діяльності учнів
(репродуктивної, раціоналізаторської, творчої);
- розробка критеріїв оцінки результативності виконання практичної роботи, уведення в самостійну роботу учнів елементів гри та змагань як важливого фактора її стимулювання;
- здійснення контролю та корекції навчально-пізнавальної діяльності учнів;
- підбиття підсумків практичного заняття.
Зміст практичного заняття зумовлюється специфікою навчального предмету, теми, мети та завдань. Воно може проводитись у класі, навчальному кабінеті, на місцевості, на виробництві.
З метою забезпечення ефективності практичного заняття учителю треба:
- підготувати учнів до виконання практичної роботи, тобто щоб вони не тільки добре знали зміст теоретичного матеріалу, на основі якого виконуватиметься практична робота, а й були ознайомлені з прийомами її виконання;
- забезпечити всіх учнів посібниками,інструкціями, приладами, інструментами, довідниками; контролювати хід виконання роботи, вчасно приходити на допомогу учням, не обмежуючи їхньої активності та самостійності;
- аналізувати та оцінювати виконання практичного завдання.
Практичні завдання мають, як правило, тренувальний характер. При цьому інструктаж учителя повинен бути конкретним і зрозумілим, можливі неодноразові повторення, нагадування у процесі поетапного виконання практичної роботи. У міру набуття учнями практичних навичок і вмінь завдання ускладнюються, а інструктаж спрощується.
Шкільна програма з географії передбачає обов’язковий мінімум екскурсій у природу в осінній і весняний період і екскурсії на промислове чи сільськогосподарське виробництво, транспортне підприємство.
Навчальна екскурсія (лат. excursio - прогулянка) - форма організації педагогічного процесу, спрямована на вивчення учнями поза межами школи і під керівництвом учителя явищ, процесів через безпосереднє їх сприймання. Екскурсія є складною формою навчально-виховної роботи, триває 45-90 хв. Вона відкриває можливості для комплексного використання методів навчання, збагачує знаннями учнів і самого вчителя, допомагає виявити практичну значимість знань, сприяє ознайомленню учнів з досягненнями науки, є ефективним засобом виховання учнів, зокрема їх емоційної сфери. Екскурсії поділяють: за змістом (виробничі, біологічні, історичні, географічні, краєзнавчі, мистецькі); за часом (короткотермінові, тривалі); за черговістю під час навчального процесу: попередні, або вступні (на початку вивчення теми, розділу програми), супровідні, або проміжні (в процесі вивчення навчального матеріалу), заключні, або завершальні (наприкінці вивчення теми, розділу), за відношенням до навчальних програм (програмні та позапрограмні).
Об'єктами навчальних екскурсій є промислові підприємства, лабораторії НДІ, вищі навчальні заклади, установи культури і мистецтва (музеї, виставки), храми, історичні місця і пам'ятки тощо.
Планують їх заздалегідь у межах урочного часу (екскурсії з виховною метою належать до позакласних заходів, їх проводять в позаурочний час).
Для ефективного проведення екскурсії необхідне чітке визначення освітньої та виховної мети, вибір оптимального змісту, об'єкта екскурсії з урахуванням рівня підготовки учнів.
При проведенні екскурсії її поділяють на декілька етапів:
1.Теоретичну і практичну підготовку – де учитель заздалегідь знайомиться з об’єктом, домовляється про дидактичний зміст екскурсії з екскурсоводом, і доводить мінімум необхідних знань для учнів.
2. Інструктаж, завдання якого полягає в ознайомленні учнів з метою і змістом екскурсії. Учитель характеризує об'єкт, зацікавлює ним, повідомляє про план екскурсії, за потреби - накреслює маршрут-схему.
3. Проведення екскурсії, що передбачає послідовний розгляд об'єктів екскурсії, визначення головного для отримання необхідної інформації про об'єкт. Учні запитують, спостерігають, запам'ятовують, роблять нотатки. Завершується екскурсія відповідями на запитання щодо її змісту.
4. Опрацювання матеріалів екскурсії передбачає уточнення, систематизацію, узагальнення одержаних під час екскурсії вражень, спостережень. Обов'язковим є аналіз підсумків навчальної екскурсії - усне опитування, використання даних під час наступних уроків. За потреби наслідки екскурсії оформлюють у вигляді стенда, плаката чи альбому.
Географічна екскурсія – одна з форм організації навчально – виховного процесу в школі. Її проведення таке ж обов’язкове, як проведення вчителем уроку, оскільки екскурсія, яка проводиться за програмою є одним із видів уроку. На уроці – екскурсії процес навчання реалізується не в умовах класного приміщення, а в природі під час безпосереднього спілкування учнів з об’єктами і явищами природи, або виробничому обєкті.
Навчальна екскурсія - складна в методичному і організаційному відношенні форма заняття з учнями в природі чи на виробництві, яка потребує грунтовної підготовки вчителя і учнів.
Підготовка вчителя до проведення навчальної екскурсії в природу включає:
1) формулювання мети і завдань екскурсії.
2) вибір маршруту, ознайомлення з ним на місцевості, вивчення
природи району екскурсії і його визначних пам’яток.
3) визначення об’єктів спостереження, кількості і розміщення зупинок
під час екскурсії, змісту і методів роботи з учнями на кожній зупинці.
Під час проведення навчальних екскурсій, як і на класних уроках, можуть бути використані інформаційно – рецептивний, репродуктивний і проблемний методи навчання.
4) визначення загального завдання та індивідуальних і групових завдань учням;
5) розробка рекомендацій по екіпіровці, груповому й індивідуальному спостереженню учасників екскурсії.
При проведенні екскурсія на місцеве підприємство необхідно звернути увагу на такі вимоги:
1) мету і завдання екскурсії на підприємство: ознайомлення з виробничим процесом в даній галузі, з технологією та організацією виробництва, шляхами підвищення ефективності роботи на підприємстві, зі змістом праці людей різних професій , з заходами по збереженню навколишнього середовища. Крім цього, розширити знання учнів про спеціалізацію, концентрацію і кооперування виробництва, шляхи зниження собівартості продукції.
2) підготовку вчителя до екскурсії на підприємство, яка включає:
- вивчення відповідної літератури по тій галузі куди планується здійснити екскурсію;
- відвідання? підприємства,
- визначення об’єктів які підлягають вивченню;
- складання? плану проведення екскурсії, в якому передбачити послідовність вивчення виробничих об’єктів,
- зміст пояснення вчителя і екскурсовода, запитання і завдання учням для спостереження і збору матеріалу;
- разом? з екскурсоводом виділити запитання, які потребують особливої уваги;
- учні? повторюють теоретичний матеріал, що стосується галузі виробництва підприємства куди здійснюється екскурсія;
- вчитель?заздалегідь групує учнів на бригади ( кількість учнів в бригаді залежить від кількості цехів або ділянок виробництва), дає завдання кожній бригаді: зібрати відомості про цех, його особливість, яку продукцію він виготовляє;
- кожен? учень отримує конкретне завдання по підготовці розповіді про зміст праці однієї з професій в цеху, відомості про яку збирає його бригада.
- по завершенні екскурсії проводяться підсумки під час яких екскурсовод розповідає про перспективі підприємства та покращення умов праці на ньому, а вчитель відзначає активніших учнів під час екскурсії та орієнтує їх про подальші завдання по вивченню предмету.
Отже до навчальної практики потрібно також готовитись, як і до уроків, а не проводити як прогулянку на свіжому повітрі.

Автор: Дідушко Валентина Володимирівна вчитель географії,Білоцерківської загальноосвітньої школи №11

Джерело: http://metodportal.net/