Навчальна програма "Захист Вітчизни" (10-11 класи)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                    

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

10-11 класи

Навчальна програма

(рівень стандарту, академічний рівень)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 (лист від 14.08.09 №1/11-6881)

 

Програму підготували:

В. М. Мелецький (керівник авторського колективу), 

А. М. Бахтін,

В. В. Добровольський,

С. І. Жевага,

О. В. Капштик, 

А. К. Кравцов,

С. І.  Осипенко,

А. О. Негрієнко

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Програму предмета Захист Вітчизни розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни і Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Головна мета навчання предмету розвиток особистості учнів, формування їх готовністі до  захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій. 

Завдання курсу предмета:

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;    

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.  

З метою виконання завдань предмета програма передбачає:

- вивчення існуючої системи військової підготовки, організації внутрішньої і вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ;  

- викладення навчального матеріалу предмета у відповідності з положеннями загальновійськових і бойових статутів Збройних Сил України, подання навчального матеріалу з урахуванням переходу національних Збройних Сил на професійну основу і наближення їх до сучасних стандартів НАТО;

- впровадження компютерних графічно-інформаційних технологій у засвоєння основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і першої допомоги;   

- створення сучасної навчально-матеріальної бази з можливостями проведення практичних занять з  тактичної, вогневої і прикладної фізичної  підготовки у межах території навчальних закладів.

Предмет викладається на протязі трьох періодів – у 10 і 11 класах та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). У кожному періоді предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо. Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб). Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для групи дівчат.

Організаційною формою навчання предмету є урок. Однак, особливістю уроків з основ військової справи є їх військова тематика. Отже, урок є зовнішньою формою, тобто, оболонкою навчання, яка містить внутрішні, специфічні для військової справи форми. Такими формами у системі військової підготовки виступають теоретичні і практичні заняття, які в свою чергу також поділяються на різні види форм. Наприклад, практичні заняття проходять  у формах тактико-стройового, тактичного заняття та інших.

На основі визначених головної мети і завдань та відповідно до Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями:

- основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

- основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

- основи медичних знань, надання першої допомоги.

Програму побудовано з урахуванням основних ліній Державного стандарту та існуючої в Україні системи військової підготовки. Розділи, з яких структурована програма, наближають її до програмного забезпечення предметів бойової підготовки в Збройних СилахУкраїни. Для групи юнаків призначаються такі розділи: Збройні Сили України на захисті Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева підготовка; статути Збройних Сил України; стройова підготовка; військова топографія; прикладна фізична підготовка; військово-медична підготовка; основи цивільного захисту. Для групи дівчат: основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях; перша медична допомога хворим та догляд за хворими.  Основи цивільного захисту, як розділ програми,  для групи юнаків і для групи дівчат є спільним.

До змісту навчального матеріалу предмета включено нормативи, які рекомендовані для відпрацювання у ході занять. Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи (додаток 6). Для позначення нормативів у програмі застосовуються такі скорочення: Н – норматив, Т – тактична,  В – вогнева, М – військово-медична, ПФП –прикладна фізична підготовка, ОЦЗ  – основи цивільного захисту, ПМД–перша медична  допомога у надзвичайних ситуаціях. Топ –військова топографія. 

 Морально-психологічна підготовка здійснюється в ході навчання з метою формування морально-психологічної готовності та спроможності учнів виконувати

покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку у  надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження. Для цього на заняттях та тренуваннях викладачами створюються  відповідні умови. Розвитку емоційно-вольової сфери учнів сприяє насичення занять елементами незначної напруженості, раптовості, небезпеки і ризику з дотриманням вимог безпеки. Такі заняття доцільно супроводжувати використанням зорових та звукових ефектів (запис вибухів снарядів, бомб, інше).

                     

Програма складається із пояснювальної записки, основної частини і додатків.  Основна частина програми предмета подає перелік розділів і тем та розрахунок годин на курс навчання юнаків і на курс навчання дівчат з різним потижневим навантаженням. Навчальний матеріал програми розподіляється по періодам навчання, окремо для групи юнаків і для групи дівчат. Програма кожного періоду складається з відповідних розділів і тематичного змісту, які подаються у формі таблиць. Основними колонками таблиць є:

- кількість годин (для вивчення розділу/теми) для різного потижневого навантаження (для 2 год, 1,5 год, 1 год) ;

- зміст навчального матеріалу (конкретне змістовне наповнення розділу/теми);

- державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Програма для проведення навчально-польових зборів не залежить від потижневого навантаження і розрахована на 18 навчальних годин.

Матеріал кожної теми поділений на групи навчальних питань, які  окреслені об’єднуючим, як правило, одно- або двогодинним навчальним питанням, виділеним у змістовному тексті жирним шрифтом. При потижневому навантаженні 1 год навчальні питання програми надруковані звичайним шрифтом. Для потижневого навантаження по 1,5 год – до змісту навчальних питань із звичайним шрифтом додаються навчальні питання, що виділені у тексті курсивом. Для навантаження по 2 год – до змісту навчальних питань із звичайним і курсивним шрифтом додаються навчальні питання, що виділені у тексті напівжирним курсивом. 

До основної частини програми також включено оцінювання навчальних досягнень учнів. Об’єктами оцінювання є якість знань, вміння та навички учнів. Слід також врахувати, що об’єктами оцінювання можуть бути: самостійність при вирішенні тактичних і вогневих завдань, наданні першої медичної допомоги;  досвід у військовому напрямку творчої діяльності учня, який концентрується на створення комп’ютерних моделей, моделювання бою сучасними графічно-інформаційними технологіями, виготовлення мішеней для імітації озброєння і військової техніки на обмеженій ділянці місцевості, макетів для занять за медичною тематикою тощо. Особливістю оцінювання є виставлення індивідуальних оцінок учню за періоди навчання (семестрових, річних, за навчально-польові збори та заняття у лікувально-оздоровчому закладі). Алгоритм оцінювання передбачає, що оцінки за навчально-польові збори та за заняття у лікувально-оздоровчому закладі матимуть вирішальне значення при виставленні індивідуальної оцінки за другий рік навчання з предмета.

Викладення змісту навчального матеріалу передбачає поступове ускладнення та поглиблення теоретичних і практичних занять, засвоєння знань і набуття практичних умінь і навичок в ході занять на базі навчального закладу; закріплення рівня знань, умінь і навичок в ході навчально-польових зборів і занять у лікувально-оздоровчому закладі.

Розділи програми для групи юнаків містять завдання навчання та особливості подання навчального матеріалу. 

Повністю скачати програму тут: