Навчальна програма курсу за вибором «Географія України» (10-11 класи)

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
10-11  класи
Навчальна  програма  курсу за вибором

Програму схвалено комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України від 13.08.2018 № 22.1/12-Г-735).

Пояснювальна записка

Формування змісту географічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах залишається актуальним питанням, що пов’язано з новими концептуальними засадами розвитку освіти України в сучасних умовах. Під впливом Міжнародної хартії географічної освіти у світі значно посилилася увага до географічної освіти, її змісту, ролі у формуванні світогляду та загальної культури особистості. Географічна картина світу є однією зі складових духовного становлення особистості, вона передбачає нові підходи, нові шляхи розвитку, удосконалення змісту та технологій побудови навчально-виховного процесу, методологічну переорієнтацію географічної освіти на особистість, що є передумовою активізації інтелектуального потенціалу нації, прогресу науки, піднесення сучасного рівня системи освіти. Саме тому, останнім часом зростає роль і значення географії України, як важливої складової географічної освіти, так як вона спрямовує учнів на вирішення цілої низки важливих питань, пов’язаних із розвоєм інформаційного суспільства, дослідженням глобальних змін та регіональних тенденцій на території України, дослідженню геополітичного становища держави, природних, соціально-економічних умов і ресурсів різних областей країни.
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №  462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016).
Вивчення географії України у 10-11 класах спрямоване на формування комплексної географічної картини своєї держави, на основі структурування знань про природні умови, демографічні процеси, явища та тенденції розвитку національного господарства України на регіональному рівні. Цей курс допомагає учневі усвідомити себе громадянином України, виховати повагу до українського народу, його культури, відчути себе справжнім патріотом своєї держави. Програма курсу розрахована на 105 годин (1,5 години на тиждень), з яких 9 годин становлять резерв часу. Важливим принципом побудови змісту курсу є інтеграція, що реалізується у поєднанні фізико- та суспільно-географічних складників. Зокрема, вивчення України здійснюється на основі глобально інтегрованого матеріалу 8- та 9-го класів. 
Для досягнення окресленої мети вивчення географії України у даному курсі за вибором спрямоване на вирішення таких завдань:
•    реорганізувати в учнів знання та уявлення про Україну як цілісну країну, в якій відбуваються взаємопов’язані фізико- та суспільно-географічні процеси;
•    узагальнити та структурувати вже сформовані теоретичні знання з фізичної та суспільної географії;
•    продовжити розвиток практичних умінь та навичок самостійної роботи, що сприятимуть активній соціально-відповідальній пове¬дінці учнів у географічному просторі країни. 
•    навчити виявляти та аналізувати фізико- та суспільно-географічні процеси та явища на регіональному і локальному рівнях;
•    розвивати в учнів пізнавальний інтерес, інтелектуальні та творчі здібності, самостійну навчальну діяльність шляхом пошуку та опрацювання географічної і статистичної інформації з різних джерел.
Програмою передбачено виконання 17 дослідницько-тринувальних завдань. що спрямовані на реорганізацію та розвиток умінь та навичок роботи з різноманітними джерелами географічної інформації, виявлення фізико- та суспільно-географічних зв'язків на регіональному рівні в межах України, що сприятиме формуванню ціннісних орієнтацій, а також навчально-пізнавальної та соціально-професійної компетенцій. 
Запропонований розподіл годин за розділами і темами у програмі курсу за вибором є орієнтовним, а резервну частину навчального часу учитель може використати на свій розсуд, враховуючи здібності та навчальні можливості здобувачів освітніх послуг (учнів / учениць) конкретного класу.

Повністю скачати програму можна у вкладенні нижче: