Навчальна програма курсу за вибором «Географія економічних систем світу» для учнів 9-10 класів

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ
«Географія економічних систем світу»

для учнів 9-10 класів

Автор: Назаренко Тетяна Геннадіївна, завідуюча відділом навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН, доктор педагогічних наук.

Програма «Схвалена для використання у закладах загальної середньої освіти ЗНЗ» Лист № 22.1/12-Г-436 від 27.06.2018 р. предметною комісією з географії та економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

Рецензенти:
Криловець Микола Григорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
Шиліна Наталія Володимирівна, вчитель географії та економіки гімназії № 283 І-Ш ступеня Деснянського району міста Києва, кандидат педагогічних наук
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Загальноосвітня цінність навчального курсу за вибором у ліцеї з економічним напрямом полягає у формуванні світоглядного розуміння тих суспільно-економічних процесів, що відбуваються в сучасному світі, у розвитку оціночних умінь щодо соціально-економічних, суспільно- політичних і екологічних подій у державах, регіонах і в світі в цілому.
В умовах глобалізації світового господарства для майбутніх фахівців в галузі економіки, філософії, історії, політології та низки інших спеціальностей соціального-економічного напрямку конче необхідним є вивчення загальних особливостей світової економіки, специфікою організації національних господарств як найбільш розвинутих держав світу, так і країн, що розвиваються, виявлення їх спільних та відмінних рис, особливостей трансформації до сучасного конкурентного середовища.
Запропонований курс за вибором є не тільки джерелом нових відомостей про географію економічних систем світу, а й основою для формування професійно орієнтованих знань і вмінь, розвитку економічного світогляду старшокласників, виховувати дбайливих господарів, вчить терпимості і людяності до будь-яких націй і народів етносів і релігій, до прогресивних цивілізаційних процесів.
Основною метою курсу за вибором «Географія економічних систем світу» є формування в учнів профільних класів системи економічних та географічних знань, вмінь і оціночних суджень щодо економічного розвитку світу.
Мета реалізується через розв’язання основних завдань:
-    розкриття суті політичної карти світу, особливостей її формування і розвитку на сучасному етапі;
-    формування системи знань про світове господарство, його структуру, історичні етапи розвитку, фактори, що впливають на сучасний розвиток;
-    обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності як в світовому, так і в регіональному аспектах; розкриття ролі географії у вирішенні економічних проблем регіонів і країн світу;
-    подальший розвиток у старшокласників геопросторового мислення та вміння аналітичного оцінювання ефективності економічного розвитку регіонів і країн світу; набуття навичок логічного мислення, розвиток творчих вмінь учнів викладати свої думки, що співвідносяться з реальною економічною картиною світу;
-    вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобутті знання, користуватися джерелами інформації, самостійно знаходити, аналізувати і використовувати її в нестандартних ситуаціях; розвиток здатності до співробітництва під час виконання практичних робіт.
Навчальна програма курсу за вибором не обтяжна і мобільна, тому передбачає вивчення протягом одного року і становить 18 годин, 1 година на тиждень в першому семестрів ( резерв 2 години).

Повністю скачати програму можна у вкладенні нижче: