Навчальна практика з предметів природничого циклу (10 клас)

ЛІТНЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА

З ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

 

Програма для 10-го класу загальноосвітніх шкіл

 

Програма підготовлена авторським колективом вчителів СШ №102 м.Києва у складі:

  • вчитель географії і економіки, вчитель-методист Чернобровкіна Т.Г.;
  • вчитель хімії і ОБЖ, старший вчитель Польова М.Б.;
  • заступник директора, вчитель математики, вчитель-методист Павлікова Н.В.;
  • вчитель інформатики Зубко Л.Я.                            

 

Рецензенти:

Філоненко І.О., методист НМЦ природничо-математичної освіти ІППО КУ ім. Б.Грінченка.

Король О.І., вчитель географії гімназії № 153 Шевченківського району м. Києва, вчитель-методист.

 

Науковий консультант:

Капіруліна С.Л., доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Необхідність запровадження цієї програми пояснюється потребою у приведенні змісту шкільної освіти у відповідність до сучасного стану наукового пізнання, у якому все більш вагомого значення набувають соціально-гуманітарні та природознавчі науки з інтеграцією знань. Провідні тенденції розвитку сучасної освіти вимагають збагачення її змісту за рахунок включення знань з таких наук, як екологія, краєзнавство, інформатика, соціологія, психологія, економіка, політологія, культурологія, та деяких інших. Однак неможливість включення у шкільні навчальні плани багатьох нових предметів, які б представляли основи цих наук, робить необхідним створення інтегрованого курсу, який би в узагальненому і систематизованому вигляді знайомив учнів з головними поняттями і проблемами таких галузей сучасної науки, як екологічний моніторинг, суспільствознавство, природознавство.

 Саме на досягнення цієї мети в першу чергу і спрямована запропонована програма, яка має на меті виробити в учнів цілісне бачення людини і суспільства та їх взаємозв’язків. Науково-теоретичною основою інтеграції цих знань є вищі форми узагальнення змісту згаданих галузей науки: суспільно-наукова картина світу і картина світу людини.

Дидактичні цілі програми: формування екологічних компетентностей під час проведення досліджень у польових і камеральних умовах; поглиблення, узагальнення та закріплення знань із географії, біології, хімії, математики, екології тощо.

Запровадження цієї програми обумовлене необхідністю збагачення учнів такими знаннями, ідеями і переконаннями, без яких сьогодні не може обійтися жодна людина, незалежно від її фаху та сфери діяльності.

 Це насамперед знання про саму людину, без яких не може здійснитися її свідоме самовизначення, та її відносини з навколишнім середовищем, розуміння яких є необхідною передумовою гармонізації цих відносин.

 Не менш важливе значення мають також знання про суспільство, про різні сфери суспільного життя. Ці знання повинні сприяти не тільки розширенню кругозору учнів, але й їх соціальному самовизначенню, виробленню у них свідомої соціальної позиції, яка б характеризувалася громадянською активністю, соціальною відповідальністю, демократичною і гуманістичною спрямованістю тощо.

Це є свідченням того, що запровадження даної програми здатне збільшити виховний потенціал змісту шкільної освіти і сприятиме більш тісному поєднанню навчання і виховання. Програма узагальнює і систематизує знання учнів, отримані ними з різних шкільних предметів - біології, географії, хімії, математики,історії, літератури, інформатики тощо, пов’язуючи ці знання із основами сучасного суспільствознавства, а також з відомостями, які учні отримують з інших джерел, зокрема із засобів масової інформації та художньої літератури, і з власним життєвим досвідом самих учнів.

Проте програма спрямована не тільки на те, щоб розширити коло відомих учням знань, а й на те, щоб сформувати у них особисте ставлення до цих знань, а відповідно - і до об’єктів цих знань - людини і суспільства, взятих у різних формах прояву їх життедіяльності та взаємозв’язках. Це передбачає також, що названі об’єкти повинні розглядатися в інтегрованій програмі в різних аспектах: пізнавальному, оціночному, практичному, мотивуючому тощо.

 Основна ідея навчальної практики: «Учень - дослідник». Відомо, що найбільш ціннісні і міцні знання добуваються самостійно, в процесі власних творчих досліджень. Саме організована вчителем, керівником гуртка, дослідницька діяльність учня в полі проблем з природо- та ресурсозбереження у напрямку запобігання негативних змін довкілля, допоможе сформувати проектне мислення, екологічну компетентність, від чого в певній мірі залежить життєвий успіх окремої особистості і сама можливість виживання людства в сучасному динамічному світі. Особливістю методичних рекомендацій є використання поряд з традиційними, новітніх форм і методів організації навчального процесу: проектних технологій, технологій розвитку критичного мислення, дослідницького, конструктивного підходу до навчання.

Конструктивний підхід до навчання полягає в тому, що знання не передаються безпосередньо, а конструюються самим учнем в процесі виконання різноманітних завдань, пошуку відповідей на поставлені вчителем, або сформульовані самостійно питання.

Креативний підхід до навчання полягає не в засвоєнні готових знань, а в засвоєнні певного способу мислення, що забезпечує отримання і формування нових знань.

Дослідницький підхід до навчання полягає в отриманні знань шляхом творчого пошуку. Для дитини природно, а значить набагато легше (на відміну від заучування «готових знань») освоювати нове, коли вона діє подібно вченому (проводить власні дослідження – спостерігає, експериментує, шукає необхідну інформацію і на основі цього робить умовиводи, висловлює власні судження).

Означені шляхи потребують нестандартних методичних підходів, вміння створювати проблемні ситуації, залучати учнів до пошуку, творчої навчальної діяльності, до усвідомленого навчання. Основна ідея усвідомленого навчання полягає в тому, що навчальний матеріал повинен стати основною метою і засобом активної навчальної діяльності з ним. Задача вчителя – управління навчальною діяльністю, перед усім, через постановку перед учнями завдань різного плану, типу, характеру.

Проектні технології у навчанні – отримання знань шляхом самостійного конструювання і розв’язання проблем у вигляді навчальних проектів, дають можливість організувати навчальний процес відповідно до природної, загально-психологічної структури діяльності людини, яка розпочинається з потреби і закінчується конкретним практичним результатом - створенням навчального міжпредметного проекту на заявлену тему.

 Необхідно також, щоб у навчально-дослідницькій практиці переважаючою стала форма викладення матеріалу, яка дозволяє порівнювати різні підходи і точки зору і виробляти в учнів уміння вести дискусію, аргументовано відстоювати свої погляди і переконання. Останнє передбачає також використання й інших інтерактивних форм і методів навчання та їх вміле поєднання з традиційними методами навчання.

 Завдання практики полягає не тільки в тому, щоб дати учням певну сукупність знань про людину і довкілля, але й систематизувати ці знання і на їх основі виробити розуміння різних проявів людської життєдіяльності та суспільних явищ, сформувати до них особистісне ставлення учнів, навчити їх критично аналізувати, пояснювати та об’єктивно оцінювати суспільні відносини, явища та процеси, застосовуючи при цьому науково обґрунтовані критерії та принципи. Не менш важливо, щоб, спираючись на отримані знання, учні вміли застосовувати їх у процесі мотивації своїх рішень, вчинків і дій, свідомо керуватися принципами гуманізму, демократизму, патріотизму, тощо у своєму ставленні до інших людей, соціальних інститутів і цінностей.

Критеріями застосування означених підходів є результати формування у учнів наступних умінь:

- бачити проблеми;

- ставити питання;

- висувати гіпотези;

- давати визначення поняттям;

- класифікувати;

- спостерігати;

- уміння і навички проведення експериментів;

- робити висновки;

- структурувати матеріал;

- пояснювати, захищати, доводити свої ідеї;

- уміння рефлексії (оцінювати свою діяльність і її результати).

 У змісті програми сформульовані головні ціннісні орієнтації, даються основні поняття і очікувані результати пізнавально-навчальної діяльності учнів, які повинні бути досягнуті за час виконання завдань практики. Також додається перелік орієнтовних тем рефератів і учнівських проектів, виконання яких націлене на поглиблене самостійне опрацювання учнями окремих питань навчальної практики та на формування їхніх інтелектуальних і практичних вмінь та навичок.

Основними вміннями та навичками, якими учні мають оволодіти в процесі вивчення, дослідження, систематизації, аналізу, написання рефератів і виконання проектів є:

 - вміння творчо застосовувати отримані знання у нестандартних життєвих ситуаціях для розв’язання різноманітних соціальних проблем;

 - вміння самостійно знаходити інформацію з різних питань природознавчих наук; володіти простими методами збору такої інформації (анкетування, інтерв’ювання, тестування, конспектування, обробка статистичних даних тощо), працювати з різними джерелами цієї інформації;

 - навички групової співпраці у процесі виконання тих чи інших проектів і розв’язання певних соціальних проблем, участі у громадському житті своєї школи, місцевості;

 - вміння захищати свої конституційні права і свободи, виконувати загальнолюдські та громадянські обов’язки, оприлюднювати і аргументовано відстоювати власну думку, вести дискусію з представниками інших поглядів чи переконань, йти на розумні компроміси у випадках виникнення конфліктних ситуацій тощо.

 Звичайно, що виконання завдань курсу потребує удосконалення методики оцінювання досягнутих результатів. На нашу думку, доцільно, щоб таке оцінювання було комплексним. Так, якщо обсяг і глибина знань учнів можуть оцінюватися традиційними методами класного опитування, написання контрольних робіт і тестування, то сформованість ціннісних орієнтацій, соціальних якостей, вмінь та навичок потребує застосування інших методів. Останні з них (наприклад, активність, відповідальність, вміння користуватися різними джерелами інформації, плідно співпрацювати в групі та інші) можуть оцінюватися з застосуванням рейтингової системи на основі чітко визначених і відомим усім учням критеріїв при підведенні підсумків дискусій, написання рефератів і виконання проектів. При цьому доцільно, щоб у такому оцінюванні, крім вчителя, брали участь і самі учні, а в окремих випадках - також члени учнівських сімей, батьки, вчителі з інших предметів та експерти-професіонали (наприклад, журналісти, соціологи, політологи, члени органів місцевого самоврядування, представники недержавних громадських організацій та інші).

Одним з дієвих методів оцінювання результатів виконання виховних завдань курсу, зокрема сформованості тих чи інших оціночних ставлень та ціннісних орієнтацій є застосовування анкетування. Суть його полягає у тому, що на початку навчального року вчитель проводить анкетування учнів, яке дає йому можливість з’ясувати, якими є і на якому рівні сформовані ті чи інші їх ціннісні орієнтації і відповідно до цього спрямувати свою виховну роботу під час вивчення різних тем курсу. Пізніше він повторює таке ж анкетування, наприклад, після першого півріччя і в кінці навчального року, порівнює їхні результати і може побачити, які зміни відбулися в орієнтаціях учнів. Це дозволяє узагальнювати результати виховної роботи вчителів, поширювати найбільш цінний досвід і удосконалювати методику цієї роботи. Навчально-методичний комплекс з даного курсу включає польовий щоденник учня, науково-методичні і дидактичні посібники , словник і робочі матеріали для учнів.

Курс розрахований на 40 годин навчального часу (по 4 години на день, строком 2 тижні, проведення яких орієнтовно припадає на червень) у 10-му класі загальноосвітніх шкіл. При цьому передбачається, що вчителі можуть перерозподіляти кількість годин, яка виділяється на вивчення окремих тем.

Разом з тим рекомендується виділяти мінімум по дві години (краще 1 раз на тиждень) для заслуховування і обговорення етапів виконання учнівських проектів.

Укладачі програми будуть вдячні всім тим, хто захоче висловити їм свої зауваження і пропозиції щодо пропонованої програми за адресою:

03055, м. Київ, вул. Шулявська 10/12, сш №102 Чернобровкіній Тетяні Григорівні, або  електронною поштою: tchg@yandex.ru

Скачати програму повністю:

Скачати: