Методичні рекомендації щодо вивчення правознавства в 9 кл. (2014/2015 н.р.)

Методичні рекомендації щодо вивчення  правознавства (практичного курсу) для учнів 9 класу у 2014/2015 навчальному році

У 2014/2015 навчальному році вивчення практичного курсу правознавства здійснюється за навчальною програмою для 9 -го класу загальноосвітніх навчальних закладів (35 годин, 1 година на тиждень), рекомендованою Міністерством освіти і науки України, лист від 21.05.08 р. № 1/11-1969.

Метою курсу є забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів.

Для досягнення означеної мети необхідно ознайомитися з програмою, за якою навчатиметься ваша дитина. Уважно прочитайте Пояснювальну записку до програми, у якій прописані мета, завдання, структура курсу і навчальної програми, особливості організації навчально-виховного процесу при викладанні курсу.

Навчальний матеріал структурований за послідовністю введення найважливіших понять юридичної науки і містить: елементи теорії права, що забезпечують формування в учнів уявлень про право як особливу предметно-практичну область, відомості про основні права і свободи людини, про різноманітні галузі права, способи реалізації та захисту людиною і громадянином своїх прав і свобод. Курс надає учням правову інформацію практичного характеру, знайомить їх з типовими для їх віку соціально-правовими проблемами і способами їх вирішення, спираючись на конкретні норми законодавства України.

За навчальним планом  загальна кількість годин на курс - 35, 1 година на тиждень. Програма визначає години на вивчення кожного з розділів. Години уроків тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів і резервний час можна використовувати для систематизації та узагальнення знань і умінь учнів.

Ліва колонка змісту навчальної програми містить перелік інформаційних питань, що мають бути опрацьовані учнями під час вивчення розділів. Ці питання розподілені у відповідності до окремих тем, хоча цей розподіл може бути змінений.

Права колонка змісту програми містить державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів - перелік основних знань, умінь, навичок, ставлень, що мають бути сформовані в учнів як результат засвоєння кожної теми. Особливий наголос зроблено на навчально-інтелектуальні і творчі пізнавальні вміння, а також уміння учня розв’язувати правові ситуації, спираючись на відповідні знання, давати правову оцінку власним вчинкам і поведінці, а також вчинкам і поведінці однолітків.

 Наголошуємо, що об'єктом оцінювання в даному практичному курсі є не тільки правові знання і уміння, але й загальна навчальна компетентність учня, наприклад, уміння представити свою думку усно і письмово в різних формах, розв’язувати проблеми та ін. З урахуванням цих вимог учителем визначатиметься зміст контролю, тобто формуватимуться певні види робіт, які має виконати ваша дитина. Це можуть бути тестові завдання; завдання щодо формулювання і аргументації учнем власної точки зору з посиланням на норми права; завдання на виявлення операційних умінь (аналіз і застосування правової інформації, аналіз окремих положень нормативних правових актів; аналіз правових ситуацій), способу визначення процедури звернення до відповідних органів й установ по кваліфіковану юридичну допомогу.

Отже, у процесі навчання необхідно буде зосередити увагу не тільки на навчальному матеріалі, який є основним для формування ключових, загальнонавчальних і предметних компетентностей, а й вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Зміст курсу є доступним для учнів 9 класу й розрахований на засвоєння його кожною дитиною. Зрозуміло, що правові знання дев’ятикласників не можуть і не повинні бути систематичними і залишаються на рівні елементарних правових уявлень та основних понять. Так само і розвиток умінь учнів знаходиться на початковому рівні їх формування. Основним завданням вивчення  курсу  є надати цим знанням і умінням практичної спрямованості, побачити їх відбиток у позитивних проявах  правомірної поведінки учнів та їх оцінних судженнях і оцінках.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 р. № 806 "Про використання  навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах" загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства, схвалення  відповідною  комісією  Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.

Навчально-методична література, яка має гриф Міністерства і схвалена до використання у загальноосвітніх навчальних закладах,  щорічно зазначається в переліку програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою для основної і старшої школи й друкується на початку навчального року  в "Інформаційному збірнику"

 

Підручники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України

1. Правознавство. Практичний курс : підручник для 9 кл. / О. І. Пометун,

Т. О. Ремех. – К. : Літера ЛТД, 2009. – 192 с.

2. Правознавство. Практичний курс [Текст] : підручник для 9 кл. ЗНЗ / О. Д. Наровлянський. - К. : Грамота, 2009. - 216 с. : іл.

3. . Правознавство (практичний курс): підруч. для 9 кл. ЗНЗ /B.Л.Сутковий, Т.М. Філіпенко. – К.: Генеза, 2009. – 216 с.

 

Програма правознавства (практичного курсу) для учнів 9 класу розміщена за електронною адресою: http://www.mon.gov.ua/images/education/average/new_pr/pravoznavstvo_9.doc

 

Орієнтовні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Повністю скачати матеріал за посиланням нижче: