Київщинознавство (програма курсу за вибором для 1-11 класів ЗНЗ)

Програми курсів за вибором, факультативів та спецкурсів з географії на 2017/2018 н.р. знайдете за цим посиланням: http://geographer.com.ua/content/programy-kursiv-za-vyborom-fakultatyviv...

Програма курсу за вибором "Київщинознавство" для учнів 1-11 класів ЗНЗ

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
 

Київщинознавство

для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів

Схвалено комісією з географії
Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України
(Лист ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти"
Міністерства освіти і науки України
від 02.06.2014 № 14.1/12-Г-811)

Біла Церква
2014

 

Укладачі:
А.І. Довгань, доцент Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат географічних наук;
В.В.Совенко, методист навчально-методичного кабінету природничих дисциплін Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;
В.М.Гудима, завідувач навчально-методичного кабінету регіонального краєзнавства Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;
О.Ф.Надтока, завідувач  лабораторії  географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;
В.С.Яценко, старший науковий співробітник  лабораторії географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

 

Рецензенти:
О.Г. Полтавцев, завідувач кафедри управління освітою КОІПОПК, кандидат філософських наук;
Н.С.Вітюк, керівник методичного об’єднання вчителів київщинознавства м.Білої Церкви, вчитель київщинознавства Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, вчитель-методист.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Київщинознавство – курс за вибором, розроблений як структурний компонент варіативної частини базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів.
Також «Київщинознавство» може викладатись як факультативний курс.
      Запровадження даного курсу відповідає вимогам часу і є актуальним сьогодні.  Він направлений на реалізацію Державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти.
Основними завданнями курсу на сучасному етапі розвитку освітньої системи є:
•    розширення  знань школярів про конкретну адміністративно-територіальну одиницю та населений пункт, де проживає учень;
•    формування в учнів уявлення про Київську область і конкретний населений пункт як цілісний об’єкт пізнання;
•    виховання  в учнів глибокої поваги до своєї  малої батьківщини;
•    удосконалення практичних і дослідницьких навичок краєзнавчої роботи в конкретному регіоні.
Мета курсу – ознайомити учнів загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладів з головними природними, демографічними та господарськими характеристиками області; на основі вивчення культурної спадщини населення  формувати в них національну свідомість.
Київщинознавство  дає змогу цілісно й системно подавати комплекс знань про свою місцевість, рідний край – Київську область. Структура курсу націлена на забезпечення наступності й перспективності між різними ланками шкільної освіти.
Київщинознавство є особливим інтегрованим курсом, у якому поєднуються      комплекси історичних, антропологічних, археологічних, природничих, лінгвістич-них, етнокультурних знань про Київську область.
Київщинознавство включає  такі компоненти змісту:
1.    Київська область – адміністративно-територіальна одиниця; історія її формуван-ня.
2.    Природно-географічні особливості Київщини, їх вплив на розселення та господарську діяльність.
3.    Розгортання історичних подій на даній території.
4.    Населення краю та його господарська діяльність.
5.    Культурно-побутова сфера населення Київщини в контексті загальнонаціональної культури.
6.    Проблеми та перспективи розвитку Київщини.
Реалізуючі виділений зміст на рівні конкретного вивчення матеріалу, необхідно показати зв'язки між історією свого краю та історією України, природними особливостями території Київщини, з одного боку,  і географічною оболонкою – з іншого, між господарством і культурною спадщиною цієї території та загальноукраїнською економікою і культурою.
Своєрідним предметом досліджень є територія Київської області з її природни-ми і господарськими комплексами та елементами матеріальної культури. Залежно від вікових особливостей школярів, курс київщинознавства вивчають на відповідному рівні. Цілісний комплекс знань про рідний край може бути створений завдяки науковому використанню міжпредметних зв'язків. Тому програма спрямована на поглиблення  міжпредметної інтеграції історії, української літератури, географії, біології, образотворчого мистецтва, музики, народознавства тощо.
Дана програма створює умови для вироблення особистісного ставлення дитини до тих явищ і процесів, які відбуваються на території Київщини протягом історичного часу. Її можна розглядати також як своєрідний інструмент систематизації знань про рідний край, на основі чого створюються відповідні умови для їх практичного застосування.
Програмою передбачено проведення практичних та семінарських занять, екскурсій, конференцій.
Курс київщинознавство введено до навчальних планів усіх  загальноосвітніх на-вчальних закладів Київської області. У кожному класі на його вивчення відводиться 35 годин (1 год на тиждень).
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Оцінювання результатів на-вчальних досягнень учнів з курсу київщинознавство здійснюється на основі урахування їхніх індивідуальних особливостей і передбачає диференційований підхід щодо його організації. Критерієм оцінки роботи учнів є не стільки обсяг навчального матеріалу, що засвоїв учень, скільки вміння його аналізувати, пояснювати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, застосовувати знання на практиці і в життєвих ситуаціях, вміння самостійно здобувати знання. При цьому важливо використовувати під час вивчення курсу мотиваційний потенціал для учнів: авансування успіху, спонукання до самоаналізу, самооцінки, самопізнання. Крім того, доцільно інтенсифікувати той навчальний матеріал, який має особистісне значення для учнів.
Оцінюючи навчальні досягнення учнів з київщинознавства, необхідно враховувати правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, логічність вживання краєзнавчої термінології, ступінь самостійності відповіді та доказовості у викладенні матеріалу. Важливим є рівень сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх та специфічних умінь (робота з краєзнавчими, статистичними, іншими додатковими матеріалами).
Засвоєння навчального матеріалу і навчальна діяльність учнів неоднорідні і мають різнорівневий характер.
Початковий рівень навчальних досягнень характеризується фрагментарним володінням учнем навчальним матеріалом. Учень може розпізнавати окремі краєзнавчі об’єкти, з допомогою вчителя намагається давати їм визначення.
Середній рівень навчальних досягнень передбачає, що учень може відтворити ін-формацію з предмета. Він розуміє основний матеріал, з допомогою вчителя ви-значає поняття, частково пояснює взаємозв’язки у природі та суспільстві, використовує додатковий краєзнавчий матеріал, правильно використовує джерела знань, виділяє окремі особливості природних та суспільних явищ, що відбуваються в області.
Достатній рівень навчальних досягнень передбачає, що учень достатньо володіє програмовим навчальним матеріалом, самостійно виправляє допущені помилки, підтверджує свої знання відповідними аргументами, здатен застосовувати здобуті знання на практиці. Правильно відбирає джерела необхідних знань з краєзнавчої тематики. Може узагальнювати спостереження за природними та суспільними явищами, що відбуваються на території Київщини.
Високий рівень навчальних досягнень передбачає вичерпну, правильну відповідь, повне розкриття змісту понять, закономірностей і взаємозв’язків, що існують в природному середовищі та суспільстві. Учень грамотно і творчо використовує краєзнавчі матеріали та інші джерела знань, уміє робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності; правильно проводить спостереження, оформляє та аналізує їх результати.
На сьогодні обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне та семестрове, а основною одиницею оцінювання – навчальна тема. Поточне, семестрове і річне оцінювання навчальних досягнень учнів з київщино-знавства здійснюється за пропонованими критеріями та 12-бальною системою.

 

Повністю скачати програму "Київщинознавство" за посиланням "Скачати" нижче: