"Київщинознавство" навчальна програма курсу за вибором для 1-11 класів ЗЗСО

Навчальна програма курсу за вибором регіонального змісту «Київщинознавство» 1-11 класи 
(укладачі Довгань А.І., Совенко В.В., Гудима В.М., Надтока О.Ф., Яценко В.С.)

Програму схвалено комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства осві-ти і науки України від 15.07.2019 № 22.1/12-Г-673).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Київщинознавство – курс за вибором, розроблений як структурний компонент варіативної частини базового навчального плану загальноосвітніх навчальних за-кладів.
Також «Київщинознавство» може викладатись як факультативний курс.
      Запровадження даного курсу відповідає вимогам часу і є актуальним сьогодні.  Він направлений на реалізацію Державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти.
Основними завданнями курсу на сучасному етапі розвитку освітньої системи є:
•    розширення  знань школярів про конкретну адміністративно-територіальну одиницю та населений пункт, де проживає учень; 
•    формування в учнів уявлення про Київську область і конкретний населений пункт як цілісний об’єкт пізнання; 
•    виховання  в учнів глибокої поваги до своєї  малої батьківщини;
•    удосконалення практичних і дослідницьких навичок краєзнавчої роботи в конк-ретному регіоні.
Мета курсу – ознайомити учнів загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладів з головними природними, демографічними та господарськими характерис-тиками області; на основі вивчення культурної спадщини населення  формувати в них національну свідомість.
Київщинознавство  дає змогу цілісно й системно подавати комплекс знань про свою місцевість, рідний край – Київську область. Структура курсу націлена на за-безпечення наступності й перспективності між різними ланками шкільної освіти.
Київщинознавство є особливим інтегрованим курсом, у якому поєднуються      комплекси історичних, антропологічних, археологічних, природничих, лінгвістич-них, етнокультурних знань про Київську область.
Київщинознавство включає  такі компоненти змісту:
1.    Київська область – адміністративно-територіальна одиниця; історія її формуван-ня.
2.    Природно-географічні особливості Київщини, їх вплив на розселення та госпо-дарську діяльність.
3.    Розгортання історичних подій на даній території.
4.    Населення краю та його господарська діяльність.
5.    Культурно-побутова сфера населення Київщини в контексті загальнонаціональної культури.
6.    Проблеми та перспективи розвитку Київщини.
Реалізуючі виділений зміст на рівні конкретного вивчення матеріалу, необхідно показати зв'язки між історією свого краю та історією України, природними особли-востями території Київщини, з одного боку,  і географічною оболонкою – з іншого, між господарством і культурною спадщиною цієї території та загальноукраїнською економікою і культурою.
Своєрідним предметом досліджень є територія Київської області з її природни-ми і господарськими комплексами та елементами матеріальної культури. Залежно від вікових особливостей школярів, курс київщинознавства вивчають на відповід-ному рівні. Цілісний комплекс знань про рідний край може бути створений завдяки науковому використанню міжпредметних зв'язків. Тому програма спрямована на поглиблення  міжпредметної інтеграції історії, української літератури, географії, бі-ології, образотворчого мистецтва, музики, народознавства тощо.
Дана програма створює умови для вироблення особистісного ставлення дитини до тих явищ і процесів, які відбуваються на території Київщини протягом історич-ного часу. Її можна розглядати також як своєрідний інструмент систематизації знань про рідний край, на основі чого створюються відповідні умови для їх практи-чного застосування.
Програмою передбачено проведення практичних та семінарських занять, екску-рсій, конференцій.
Курс київщинознавство введено до навчальних планів усіх  загальноосвітніх на-вчальних закладів Київської області. У кожному класі на його вивчення відводиться 35 годин (1 год на тиждень).

Повністю скачати програму можна у вкладенні нижче: