Класно-узагальнюючий контроль

                  Про підсумки
 класно-узагальнюючого контролю у 9-А класі

Відповідно до плану роботи школи на ____н.р., в період з ____по_______. адміністрацією школи було проведено класно-узагальнюючий контроль у 9 класі, метою якого було визначення рівня навчальних досягнень учнів,їх працездатності, виконання режиму школи та єдиних вимог на уроках. Протягом контрольного періоду відвідані уроки, проведені бесіди з класним керівником, учнями, анкетування учнів та їх батьків, організована екскурсія до МНВК, батьківські збори.
  На початок навчального року в 9-А кл. навчалося _ учні, станом на _______учнів, з них _ хлопців та _дівчат. Соціальна характеристика класу складна: серед дев’ятикласників стоять на внутрішкільному обліку та на обліку в КМСН  __ учнів.   За підсумками І семестру в класі 1 учениця має високий рівень знань _________. До уроків готується старанно, вміє чітко відповідати на запитання, самостійно виконувати завдання .Є також група учнів, які відрізняються добросовісним ставленням до навчання  ___________ Ці учні виконують домашні завдання, проявляють інтерес до знань. Деяким учням  ___________ не вистачає систематичності у виконанні домашніх завдань, вони, як правило, неактивні на уроках. На жаль,_______ учнів 9-го класу мають низький рівень знань. Ці учні з'являються без підготовки домашніх завдань, без зошитів, ведуть записи неохайно, на уроках не слухають, займаються сторонніми справами.
Під час періоду класно - узагальнюючого контролю в 9-А кл. проведено контрольні роботи з геометрії, хімії, світової літератури.
Результати наступні:
Типовими помилками на контрольній роботі з геометрії є неточні малюнки до задач, невміння використовувати учнями формули .Причинами зазначених недоліків у роботі з учнівським колективом на уроках алгебри та геометрії є: низький рівень учнів з попередніх тем курсу, часткове використання можливостей наочності( таблиць, моделей), відсутність зворотного зв’язку, особливо під час закріплення знань на уроках.
  Типовими помилками на контрольній роботі з хімії були:
-    Невміння  розрізняти вуглеводні та вуглеводи; записувати рівняння відповідних реакцій;
-    - незнання електронної будови атома карбону; гомологів метану.
-    Тому вчителю хімії необхідно відпрацьовувати з учнями визначення хімічних термінів; постійно повторювати навчальний матеріал, звертати увагу на особливість запису хімічних рівнянь, відпрацьовувати навички виконання учнями тестових завдань з метою підготовки до ЗНО.
   Крім того, вчителю _________обов’язково оголошувати бальну вартість кожного різнорівневого тестового завдання при виконанні як контрольних,так і інших письмових робіт з метою об’єктивності оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.
  На уроці російської мови у класі панувала здорова робоча обстановка: залучались до роботи майже всі учні класу, не залишались поза увагою ні учні низького рівня навчальних досягнень, ні достатнього. Вчитель постійно спонукав учнів до активності своїми коментарями, була застосована вміла мотивація – учні самостійно підійшли до мети уроку через схеми складнопідрядних та складносурядних речень до речень з різними видами зв’язку. Всі етапи уроку чітко простежувались та методично грамотно були завершеними. На уроці застосовувались різноманітні види робіт: складання схем речень, робота за алгоритмом, графічний диктант, робота з підручником, конструювання речень, як підсумок уроку переказ - мініатюра і все це на науковій основі - через правила правопису та пунктуації, акцентувалась увага на лексиці.
   Учитель математики ________ приділяє увагу створенню сприятливих умов для навчання математики, вчитель звертає увагу на розуміння й осмислення виконуваних операцій. Але вчителю слід ретельніше продумувати етапи уроку, раціонально використовувати кожну хвилину, правильно підбирати матеріал, за основу у навчанні математики взяти рівневу диференціацію математичних завдань. З метою відпрацювання необхідних загально навчальних умінь і навичок вчителю спланувати обсяг самоосвітньої діяльності.
Урок фізичної культури
Тема: Баскетбол. Ведення та передача м’яча на місці та в русі.
Перед уроком вчитель проводить інструктаж щодо дотримання ТБ з м’ячем, націлює учнів на активність та результативність виконаної роботи. На уроках фізвиховання учні 9-го кл. працюють на рівні високої фізичної підготовки. Це забезпечується великою кількістю навчальних та розвиваючих вправ .Одночасно звертається увага на точність та правильність і осмислення виконуваних фізичних вправ. Етапи уроку чітко продумані, завдання розробляються різної складності, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.
Виконанню великого обсягу роботи на уроці сприяють майстерність учителя, раціональне використання кожної хвилини уроку та правильність добору фізичних вправ.
Рекомендації: вчителю працювати над вдосконаленням культури мови.

Урок художньої культури-------------Тема: Епоха Відродження.Гімн Людині в епоху Відродження.
Вчитель на уроці виховує емоційно-позитивне ставлення до оточуючого, прищеплює культуру поведінки, розуміння краси природи, мистецтва; формує на позитивних прикладах поведінки людей у суспільстві людські цінності.
У процесі роботи з дев’ятикласниками вчитель постійно використовує технічні засоби навчання(жоден етап уроку не проходить без перегляду відеоматеріалів) та наочність (портрети майстрів, репродукції їх картин, мелодії композиторів)
Рекомендації: вчителю активніше впроваджувати на уроках групові форми навчання.
  На уроці інформатики  ---------------. застосовує як індивідуальні форми роботи з учнями, так і групові. На достатньому науковому рівні пояснював матеріал, на науковій основі базувалось повторення.
Однак простежується нерегулярне оцінювання навчальних досягнень учнів. Відсутність постійного контролю за рівнем знань учнів, виконання ними домашніх завдань призводить до ігнорування дев’ятикласниками необхідності підготовки до уроків та активної роботи під час навчальних занять.
Вчитель біології -------------застосовує одноманітну подачу нового матеріалу, метод викладання – інформативно - повідомляючий, що призводить до зниження пізнавальної активності учнів на уроці. Вчитель не використовує потенціал кабінету біології, маючи велику кількість наочності (таблиці, схеми) на уроках їх не застосовує.
  Класним керівником, адміністрацією, вчителями – предметниками ведеться планомірна підготовка 9-класників до вибору подальшого шляху навчання, отримання середньої освіти.
  Так, за висновком шкільного психолога-----------. 9-й клас- це період завершення у середній ланці школи, перехід від старшого підліткового до раннього юнацького віку, період який прийнято  описувати як «вік другого народження особистості». Цей період закінчується виникненням особливої особистісної освіти, яка визначається терміном «самовизначення» та характеризується усвідомленням себе в якості члена суспільства та свого значення у житті. В психічному старшого підлітка значно змінюється внутрішня позиція, спрямованість у майбутнє стає основною направленістю особистості, у центрі уваги інтересів  та планів школяра знаходиться проблема вибору професії – професійне самовизначення.
 В умовах сучасного шкільного навчання 9-тикласник повинен вибрати профіль подальшого навчання.
  Таким чином ціллю діагностики учнів 9-го кл. є отримання інформації про особисту готовність школярів до першого етапу професійного самовизначення – профільному навчанню.
  Психологом була проведена робота з учнями 9-го кл. та їх батьками. За результатами діагностики учнів були зроблені наступні висновки:
Мають схильність до професій типу:
-«Людина – природа» ------- учні;
- «Людина – техніка» ----------учні;
- «Людина – художній образ» ----------- учні;
- « Людина – людина» --------учнів;
-  не сформовані інтереси --------- учень.
  Анкетування батьків було проведено з метою з'ясування узгодженості вимог батьків та можливостей дітей. Не можуть дати жодних рекомендацій дітям – батьки --------учнів; рекомендації батьків з бажанням дітей співпадають у------; не співпадають – у ---.  З --- учнів, які опитувались щодо вибору подальшого навчання та профілю 10 класу маємо такі результати:
   ------ учнів – 10 клас;
--------учні – училище;
   ------учень – технікум.
Технологічний профіль обирають --- учнів, філологічний -----учні.
 Для батьків 9-го кл.. проведено класні батьківські збори, на яких батьки були проінформовані про можливі шляхи отримання освіти їхніми дітьми після закінчення 9-го кл. та вибору профілю навчання в 10кл., особливостями проведення ДПА у ---------н.р.
     Отже, можна зробити висновок, що учні 9-го класу мають потенціал для навчання, але не завжди його реалізовують.
 

Рекомендації:

1. Вчителям-предметникам, які працюють у 9-му кл.:
- для підвищення рівня викладання предметів, підвищення якості знань та ступеню навченості учнів, підготовці випускників до ДПА використовувати інноваційні технології, систематично вести роботу щодо повторення та узагальнення вивченого матеріалу;
- організувати роботу з метою підвищення рівня оволодіння загально навчальними вміннями та навичками з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень.
2.Вчителям ----------------для підвищення якості знань учнів систематично використовувати різнорівневу диференціацію, урізноманітнювати форми і методи роботи на уроці, використовувати раціональні прийоми повторення вивченого матеріалу.
3. Класному керівнику ------------
- активізувати роботу щодо профорієнтації учнів, вибору профілю навчання в 10 кл.;
- продовжувати працювати над формуванням правової свідомості учнів у розрізі виконання Закону України « Про загальну середню освіту» та дотримання правил для учнів;
- продовжити роботу по формуванню класного колективу та активізації роботи органів учнівського самоврядування.

Джерело: http://school7-pv.klasna.com/