Грунти. Рослинний покрив. Тваринний світ (І варіант)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМ:
«Грунти і земельні ресурси. Рослинний покрив. Тваринний світ.»
(8 клас)

І варіант
                          1 рівень ( 0,5 б. – кожне запитання)
1.   Що таке рослинні угруповання?
Рослини, пристосовуючись до життя на певній території.

2.   Назвіть основні райони букових лісів.
Закарпаття, Буковина, Прикарпаття, Стрийсько-Сянська Верховина, Покутсько-Буковинські Карпати, Горгани, Сколівські Бескиди.

3.   Що таке релікт?
Рослини і тварини, види, що входять до складу рослинного покриву або тваринного світу даної країни або області, як пережитки флори і фауни минулих геологічних епох, і які знаходяться в деякій невідповідності з сучасними умовами існування.
                          

                          2 рівень ( 1 б. – кожне запитання)
1.    Хто заснував вчення про грунти? Що таке грунт?
В. В. Докучаєв. Грунт - верхній родючий шар Землі, що забезпечує рослини водою, необхідними поживними речовинами та повітрям

2.    Які грунти сформувались в північній частині України?
Дерново-підзолисті ґрунти, сірі лісові, болотні й торфово-болотні, а в долинах річок – лучні й лучно-болотні.
                         

                             3 рівень ( 1,5 б. – кожне запитання)
1.    Які впливає господарська діяльність людини на зміну рослинного покриву України?
Під впливом господарської діяльності людини сучасний рослинний покрив зазнав значних .змін. Скоротилася площа лісів і майже зникла степова рослинність, змінився видовий склад флори. На сьогодні у межах України росте понад 400 видів культурних рослин, а також декоративних, завезених з інших країн (тополя пірамідальна, біла акація, дуб канадський, бузок садовий тощо).

2.   Які ліси за видовим складом рослинності є в нашій країні?
Соснові та мішані ліси характерні для Полісся й частково лісостепу, а листяні – для лісостепу. Панівними породами в мішаних лісах є сосна і дуб, домішок утворюють граб, липа, клен, ясен та ін. Листяні ліси відрізняються своїм видовим складом на різних територіях: дубово-букові поширені на заході України, дубово-грабові – на Правобережжі, дубово-кленово-липові – на Лівобережжі.
Особливо мінливий видовий склад лісів у гірських районах України. В передгір’ях Карпат поширені переважно широколисті ліси з дуба, граба, бука, клена, явора. У нижньому гірському лісовому поясі вони поступаються бучинам (буковим лісам) та мішаним ялиново-смереково-буковим. Верхній лісовий пояс – це смуга ялиново-смерекових лісів. Ближче до вершин трапляються криволісся та рідколісся з вільхи, ялівцю, сланкої сосни.
На північних передгір’ях Криму поширені переважно дубові ліси і чагарники, а на південних – низькорослі дубово-ялівцеві ліси з чагарниками. Схили Головного пасма Кримських гір вкриті дубово-буковими лісами, які вище подекуди змінюються сосновими. На Південному березі Криму з’являються теплолюбні вічнозелені субтропічні види: самшит, лавр, кипарис, магнолія, платан, віялова пальма, олеандр, лавровишня та ін. Вони здебільшого завезені сюди людиною і ростуть у парках і садах.

3. Охарактеризуйте чорноземи. Назвіть їх різновиди.
Чорноземні ґрунти сформувалися на лесах в умовах недостатньої зволоженості під степовою рослинністю. Великий вміст гумусу (8 – 15%) та зерниста й грудкувата структура роблять їх найродючішими не тільки в Україні, а й у світі. Гумусний шар у чорноземах має значну потужність – від 40 см до 1 м і більше. Ці ґрунти, що вкривають майже 65% території України, є її національним багатством. Загалом в Україні зосереджена п’ята частина всіх чорноземів світу. У різних частинах країни поширені різні підтипи чорноземів: у лісостепу – чорноземи опідзолені і типові, північній частині степу – чорноземи звичайні, на півдні степу – чорноземи південні. Різноманітність підтипів і їхні властивості зумовлені різною зволоженістю території.
                          

                           4 рівень ( 2 б. – кожне запитання)
1.    Що таке меліорація земель? Які види меліорації ви знаєте?
Меліорація — корінне поліпшення природніх умов ґрунтів для підвищення їхньої родючості. До меліорації належать осушення й зрошення земель, регулювання річок і поверхневого стоку вод, закріплення пісків і ярів тощо.
Типи і види меліорації:
1.    гідромеліорація:
•    зрошувальна,
•    осушувальна,
•    протипаводкова,
•    протиселєва,
•    протиерозійна,
•    протиповзнева
2. агролісомеліорація;
•    протиерозійна - захист земель від ерозії шляхом створення лісових насаджень на ярах, балках, пісках, берегах річок та інших територіях;
•    полезахисна - захист земель від впливу несприятливих явищ природного, антропогенного і техногенного походження шляхом створення захисних лісових насаджень по межах земель сільськогосподарського призначення;
•    пасовищнозахисна  - запобігання деградації земель пасовищ шляхом створення захисних лісових насаджень
3. культуртехнічна меліорація;
•    розчищення меліорованих земель від деревної та трав'янистої рослинності, купин, пнів і моху;
•    розчищення меліорованих земель від каменів та інших предметів;
•     меліоративна обробка солонців;
•    розпушування, піскування, глинування, плантаж і первинна обробка грунту;
•    проведення інших культуртехнічних робіт.
4. хімічна меліорація.
•    вапнування,
•    фосфоритування,
•    гіпсування.

2. Для чого складено Червону та Зелену книги України?
Червона книга України — це книга, що містить перелік і опис рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, що потребують особливої охорони. До неї заносять назви видів рослин і тварин, які перебувають у природних умовах на території України і в межах її територіальних вод під загрозою зникнення. Підставою для занесення до Червоної книги є дані про зміну їх кількості, районів поширення та умов існування, докази того, що вони без вживання термінових заходів щодо їх охорони не можуть існувати. До Червоної книги України за¬несено понад 530 видів рослин і грибів, які поділені на такі категорії: 1) зниклі, 2) що зникають, 3) рідкісні, 4) невизначені, 5) недостатньо відомі, 6) відновлені.
Зелена книга України — зібрання інформації про рідкісні і типові рослинні угруповання, які також потребують охорони. Вони містять типові зональні угрупування, а також унікальні для України види, які збереглися після освоєння територій і площі яких зменшуються. Усього до Зеленої книги України занесено 127 типових, рідкісних і зникаючих угрупувань природної рослинності.