Географія (поглиблене вивчення) для 8-9 класів (Нова)

ГЕОГРАФІЯ

(ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ)

Навчальна програма

для учнів 8-9 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма поглибленого вивчення географії  у 8-му класі  (Географія України: природа, населення, господарство)  спрямована на формування цілісної науково-географічної картини своєї держави на основі комплексного її вивчення. Цей географічний курс допомагає учневі усвідомити себе громадянином і патріотом України,  сформувати знання про природу та господарство країни, свого регіону та  області, повагу до українського народу, його культури. У програмі ширше представлені досягнення вчених щодо комплексних і галузевих географічних досліджень території країни,  змістові лінії  про різноманітність рівнинних, гірських та аквальних ландшафтів, територіальну структуру господарства України, збільшена кількість практичних робіт, спрямованих на роботу з картами, відпрацювання аналітичних та оціночних умінь учнів.

Важливим принципом побудови програми  курсу є інтеграція, яка реалізується  через поєднання фізико-географічних та соціально-економічних складових при вивчення своєї області та окремих природних комплексів і галузей господарства України. Особлива роль географії у 8-му класі визначається значним світоглядним потенціалом і тісними взаємозв’язками змісту з сучасністю та особистісним досвідом учнів.

Для досягнення окресленої  мети, вивчення географії у 8-му класі спрямоване на розв’язання наступних завдань:

 • сформувати в учнів знання та уявлення про Україну які цілісний географічний регіон, в якому відбуваються різноманітні глобальні та регіональні природні, соціально-економічні та екологічні процеси;
 • сформувати нові поняття і закономірності та поглибити й узагальнити вже сформовані  теоретичні знання з фізичної географії;
 • сформувати уявлення та окремі поняття соціально-економічного змісту;
 • продовжити розвиток практичних умінь та навичок самостійної роботи, що сприятимуть активній і соціально-відповідальній поведінці в географічному просторі країни.

Основними змістовими блоками програми,  на вивчення яких планується 105 годин (3 години на тиждень) є блоки «Природа», «Населення», «Господарство», які  розділені на окремі теми.

Програма передбачає виконання 23-х практичних робіт підсумкового характеру, вісім з яких 2, 4, 6, 9, 13, 16, 21, 23 - оцінюються обов’язково, решта – на вибір учителя. Практичні роботи спрямовані на відпрацювання умінь та навичок роботи з картами та іншими джерелами географічної інформації, на виявлення зв'язків природи і суспільства в межах України, їх взаємний вплив, чим значно підсилюється навчально-пізнавальна компетенція і формується ціннісно-смислова та соціально-професійна компетенції. Пропонується також кілька дослідницьких робіт творчого характеру,  які оцінюються вибірково.

Курс «Соціально-економічна географія світу» (9 клас, поглиблене вивчення)  покликаний сформувати в учнів цілісне уявлення про навколишній світ, показати глибокий взаємозв'язок природи, населення і господарства земної кулі, навчити просторовому мисленню, виховати повагу і любов не тільки до своєї Батьківщини, але й до історії та культури інших країн і народів. Учні ознайомляться зі змінами, які відбуваються у світі, викликані зростанням кількості населення, розширенням економічних зв'язків країн, мереж глобальних комунікацій тощо. У цих умовах даний курс набуває колосального значення. У ньому посилюється культурно-гуманістична спрямованість предмета, збільшується час на вивчення географії країн світу, народів, релігій, мов, культур інтеграційних процесів.

Курс «Економічна і соціальна географія світу» (9 клас, поглиблене вивчення) поєднує економіко-географічне країнознавство з загальною економічною і соціальною географією.

У зв'язку екологізацією шкільної освіти, спрямованої на формування в учнів природоохоронної свідомості, значна увага приділяється проблемі взаємодії суспільства і природного середовища.

На вивчення географії у 9-му класі відводиться 104 години (3 години на тиждень).

Основна мета курсу - продовжити формування знань про географічну картину світу, які базуються на розумінні теорії взаємодії суспільства й природи, відтворення і розміщення населення, світового господарства та географічного поділу праці, економічного районування, на розкритті глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах та країнах.

Зазначена мета передбачає реалізацію таких завдань:

 • сформувати базові знання про економічні та соціальні особливості розвитку сучасного світу для цілісного усвідомлення єдності природи та суспільства;
 • навчити виявляти та аналізувати природні, соціальні, економічні й екологічні процеси та явища на глобальному, регіональному і локальному рівні;
 • ознайомити з економічною типізацією країн світу, сучасними тенденціями їх соціально-економічного розвитку, найважливішими географічними проблемами світу;
 • показати місце України в системі міжнародних зв’язків – політичних, економічних, культурних;
 • розвивати в учнів пізнавальний інтерес, інтелектуальні та творчі здібності, самостійну навчальну діяльність шляхом пошуку та обробки географічної інформації з різних, у тому числі геоінформаційних, джерел;
 • формувати географічну культуру, духовні й моральні принципи школярів, толерантне ставлення та повагу до інших народів і культур;
 •  розвивати розуміння суспільної потреби у географічних знаннях, а також ставлення до географії як можливої галузі майбутньої практичної діяльності;
 • формувати навички і вміння безпечної й екологічної цілеспрямованої поведінки в навколишньому світі.

Програма курсу у 9 класі складається зі вступу і трьох розділів («Загальна характеристика сучасного світу», «Типізація країн світу», «Міжнародні відносини. Зміст курсу передбачає роботу з різними джерелами інформації: картографічними, текстовими, статистичними, графічними тощо.

Значна увага приділяється практикуму, який включає самостійні дослідження, практичні роботи та проектну діяльність учнів. Реалізуючи ці види діяльності, учні мають продемонструвати вміння та навички, пов’язані з такими головними аспектами процесу наукового дослідження, як виділення проблемних питань та гіпотез, планування дослідження, представлення, аналіз і тлумачення даних, встановлення причинно-наслідкових зв’язків та формулювання висновків. У навчальному процесі доцільно створювати ситуацію, у якій кожен учень міг би виконувати індивідуальну роботу і долучитися до роботи у малій групі співробітництва. Для презентацій власних досліджень варто пропонувати учням використовувати інформаційно-комунікаційні технології, а результати робіт представляти у вигляді схем, картосхем, діаграм, картодіаграм, розрахунків, есе, постерів, плакатів, колажу фотографій, відеофільмів тощо.

Програмні практичні роботи проводяться і реалізуються на уроці. Значна частина з них спрямована на формування картографічної та графічної грамотності. Учні мають проаналізувати та співставити тематичні карти, зробити узагальнення, скласти картосхеми й позначити об’єкти географічної номенклатури на контурній карті. Дослідницький практикум – це залучення школярів до самостійної роботи у позаурочний час.  Його метою є формування дослідницьких умінь у процесі розв’язування завдань практичного спрямування. Реалізація міні-проектів здійснюється як на уроці, так і в позаурочний час, так само відбувається їхня презентація. Впровадження проектної технології спрямоване на стимулювання інтересу учнів до самостійного здобуття нових знань і застосування їх шляхом розв’язування проблем у конкретній практичній діяльності. Усі запропоновані проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст.

Тематику завдань для дослідницького практикуму і міні-проектів учитель може змінювати відповідно до матеріально-технічного забезпечення, власного досвіду й наявних дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, бажання учнів тощо.

Виконуючи практичні завдання, учні виступатимуть у ролі дослідників та експертів, зможуть пов'язати свої теоретичні знання про навколишній світ з аналізом найгостріших проблем сучасності – демографічних, політичних, економічних, екологічних. Для виконання окремих завдань потрібна робота з ресурсами Інтернету, статистичні показники соціально-економічного розвитку країн і територій. Набуті навички допоможуть зрозуміти особливості сучасної економіки.

У процесі вивчення країн світу в 9-му класі важливо спиратися на типологічний та диференційований підходи. Наведений у програмі перелік країн є орієнтовним. Учителю надається право обирати для детальнішого вивчення ті країни, які відповідають пріоритетам зовнішньої політики України, з урахуванням сучасної політико-економічної ситуації у світі (з кожної групи країн по три).

Курс має чітко визначену практичну спрямованість, яка реалізується в ході виконання вісімнадцяти практичних робіт, досліджень, проектної діяльності. Завдання творчого характеру учитель оцінює за власним вибором і за бажанням учнів.

Запропонований розподіл годин за розділами і темами у програмі є орієнтовним. Резервну частину навчального часу учитель може використати на власний розсуд для вивчення або повторення певного навчального матеріалу з урахуванням здібностей та навчальних можливостей учнів конкретного класу, проведення навчальних конференцій, круглих столів, диспутів, віртуальних екскурсій, подорожей, презентацій результатів проектної діяльності, тематичного оцінювання тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з географії здійснюється з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і передбачає диференційований підхід щодо його організації. Основними критеріями для оцінювання навчальної діяльності учнів є не тільки володіння обсягом навчального матеріалу, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, використовувати у знайомих і нових життєвих ситуаціях, самостійно здобувати знання.

Повністю скачати програму тут: