"Етногеографія" (програма курсу за вибором для 5-9 класів ЗНЗ)

Програми курсів за вибором, факультативів та спецкурсів з географії на 2017/2018 н.р. знайдете за цим посиланням: http://geographer.com.ua/content/programy-kursiv-za-vyborom-fakultatyviv...

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Відділ освіти Вишгородської районної державної адміністрації
Районний методичний кабінет

Навчальна програма курсу за вибором „Етногеографія” для ЗНЗ І-ІІІ ступенів (5 -9 клас, 34 години на рік, 1 година на тиждень)

Автор: Т.І. Рихлик , учитель географії Вишгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, учитель-методист, заслужений учитель України.

Рецензенти:

Л.Б.Паламарчук,  професор кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка,

доктор педагогічних наук, професор

Л.П.Шемена, учитель географії Вишгородської районної гімназії «Інтелект»,  учитель-методист.

Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах (протокол №1 від 12.02.2015, лист ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" №14.1/12-Г-99 від 18.03.15).

Пояснювальна записка

   Курс за вибором «Етногеографія» розроблений як структурний елемент варіативної частини базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Дана програма побудована відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Курс за вибором «Етногеографія» може читатися і як факультативний курс.

Актуальність даної програми полягає в тому, що в умовах розбудови української державності значно зростає роль навчального закладу у формуванні свідомого громадянина України - духовно багатої, творчої, активної особистості. Одне з головних місць у формуванні духовності і вихованні творчої активності особистості  учнів відводиться  географії, яка в інтеграції  з етнографією  може реалізувати запит суспільства на формування національної свідомості та виховання патріотизму в душах дітей та учнівської молоді. Якщо фізична географія  розглядає природне середовище з погляду діяльності людей, економічна і соціальна географія вивчає закономірності формування, розвитку та розміщення населення і господарства країни, то етнографія – регіональні особливості духовної та матеріальної культури, побуту, звичаїв та традицій.   Інноваційність  програми курсу за вибором «Етногеографія» полягає у інтеграції географії та етнографії з метою формування в учнів комплексу народознавчих компетенцій  та формування на його основі активної громадянської позиції.

Викладання географії сьогодні неможливе без постійного пошуку шляхів реалізації розвитку інтелектуального та творчого потенціалу учнів, розширення їх знань про духовну та матеріальну культуру українців, формування в учнів переконання  в необхідності раціонального використання та охорони багатств рідної землі, вміння цінувати працю людей. Саме тому інтеграція географії та етнографії в курсі за вибором «Етногеографія» є не лише доцільною, але й необхідною.

Розуміння сучасного світу як єдиної системи багатогранних форм існування культур, мов, ідей, поглядів, усвідомлення цієї різноманітності і єдності зумовлюють необхідність виховання в молоді таких людських якостей як честь, гідність, патріотизм, толерантність.

Сучасні філософські та педагогічні дослідження засвідчують, що головним чинником національного відродження  має стати національна система виховання - історично обумовлена і створена самим народом система ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, обрядів та інших форм соціальної практики, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь відповідно до природно-історичного розвитку матеріальної і духовної культури нації. Реалізація основних напрямів національного виховання має базуватися на знаннях з етнографії – науки про походження народу (етносу), процес його розвитку, особливості традиційного побуту, матеріальної  та духовної культури.

Проблема формування свідомості учнів не нова в педагогічній практиці,  що ж стосується проблеми формування національної самосвідомості, то вона стала вважатися актуальною  лише в період відродження незалежної України. В умовах створення української державності зростає роль формування свідомого громадянина України, рис його національної свідомості та самосвідомості і  саме  заклад освіти виступає в сучасних умовах могутнім  фактором відродження нації, виховання у молоді почуття патріотизму  та формування активної життєвої позиції.

Виховання патріотизму  особливо актуальне сьогодні, адже патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу,  турботі про його благо, повазі до його звичаїв і традицій, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею.

По-справжньому пізнати свій рідний народ та інші народи можна  лише через вивчення їхньої історії, мови, культури, яка впродовж багатьох століть творилася і плекалася в народному середовищі, передавалася від покоління до покоління, безперервно розвивалася і водночас зберігала певні стійкі свої риси, що утверджувалися, поширювалися, ставали традиційними. Традиційна культура народу (як духовна, так і матеріальна)  тісно пов’язана з природними умовами, історичним буттям народу, способом його життя, діяльністю, характером, психологією.

Завдяки інтеграції  народознавчих дисциплін ( історія, мова та література, географія, біологія, етнографія, музика, образотворче мистецтво) формується в учнів науковий світогляд та національна самосвідомість громадянина незалежної України, закладаються основи виховання дбайливого господаря, розвивається почуття патріотизму, національної гордості за свій народ.  Учень починає глибоко усвідомлювати, що українець - людина терпляча і толерантна, лагідна і щира, працездатна й працелюбна, він завжди прагнув побудувати своє життя, свій побут за законами краси.

Основна мета курсу „Етногеографія” – формування світоглядної освіченості особистості та національної свідомості учнів шляхом систематизації знань  про духовну та матеріальну культуру українців, широкої інтеграції географії та етнографії, виховання патріотизму та  формування активної життєвої позиції юного громадянина України.

У ході реалізації мети вирішуються завдання:

 • виявлення рис унікальності духовної та матеріальної культури українців, бачення особливої місії українського народу серед європейської спільноти народів;
 • поглиблення й систематизація знань учнів про досвід та здобутки попередніх поколінь;
 • формування почуття патріотизму, гордості за свій народ, бажання працювати на благо України;
 • створення цілісної системи знань на основі інтеграції географії та етнографії;
 • сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів;
 • розвиток зацікавленості в результатах своєї діяльності;
 •  формування та удосконалення навиків пошуково-дослідницької роботи;
 • створення умов для розвитку інтелектуального та творчого потенціалу учнів, самореалізації особистості;
 • розвиток уміння порівнювати, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами природи та суспільства, узагальнювати отриманий результат;
 • формування умінь учнів працювати з різними джерелами інформації; упорядковувати та опрацьовувати зібраний матеріал; створювати презентації;  готувати повідомлення та виступи; розробляти міні – проекти; складати сценарії свят народного календаря та проводити святкові дійства; організовувати виставки; виготовляти найпростіші вироби декоративно-прикладного ужитку;
 • удосконалення  умінь учнів висловлювати власні судження, аргументовано відстоювати власну думку, вміти давати оцінку явищам, процесам, подіям, діяльності видатних осіб;
 • збагачення духовного світу, розвиток мислення, пам’яті, мови учнів та  розширення їх кругозору.

При створенні програми дотримано основних принципів її побудови:

 • відповідність освітнім запитам підростаючого покоління, соціальному замовленню держави – виховання юного громадянина  України з глибоко усвідомленою громадянською позицією, громадянина – патріота;
 • науковість, систематичність, послідовність, наступність у вивченні матеріалу;
 • природовідповідність як співвідношення між навчальним матеріалом та рівнем знань, умінь і навичок учнів певного віку;
 • практична спрямованість не лише  на розвиток умінь учнів, а й на розвиток естетичних смаків та  відчуття краси;
 • створення можливостей для реалізації концептуальних ідей особистісно-орієнованого навчання, поєднання індивідуалізації та диференціації  в навчальному процесі, впровадження інноваційних технологій.

Структура програми курсу „Етногеографія ”  передбачає вивчення, поглиблення, удосконалення, систематизацію знань та умінь учнів  5 - 9   класів на основі наступності та відповідності мотивації. В кожному класі програмою передбачено вивчення надбань духовної (знання, вірування, мистецтво, свята, звичаї, обряди) та матеріальної (поселення, тип житла, знаряддя праці, засоби пересування, національний одяг, національна кухня) культури українців шляхом наступності та послідовного ускладнення, використання різноманітних методів і прийомів навчання. Навчальний матеріал вивчається за темами, які об’єднані в розділи.

Зміст програми складено за лінійно - концентричним принципом та містить такі розділи:

5 клас:

1.«Вступ».

2. «Моя мала Батьківщина».

3. «Природа в житті українців».

4. «Ознайомлення з духовною культурою українців».

5. «Матеріальна культура українців».

6 клас:

1.«Пам'ять  роду – історична пам'ять».

2.«Духовна культура українців».

3.«Знання та вірування українців».

4.«Українське народно – прикладне мистецтво».

5.«Матеріальна культура українців».

7 клас:

1.«Мій рідний край, моя земля».

2.«Традиційні звичаї українців».

3.« Традиційні свята та обряди».

4.«Матеріальна культура українців».

8 клас:

1.«Україна й українці».

2.«Громадський побут та звичаї».

3.«Сім”я та сімейний побут, родинна обрядовість».

4.«Народна символіка».

9 клас:

1.«Чисельність, територіальне розміщення українців, етнічний склад».

2.«Господарська діяльність українців».

3.«Домашні промисли і ремесла».

4.«Транспорт».

5.«Поселення і народне житло».

6.«Народний одяг».

7.«Народна кулінарія».

Курс за вибором «Етногеографія» розрахований на 34 години (1 година на тиждень) для кожного класу,  розподіл годин за темами подано орієнтовно. Запропонована послідовність тем та кількість годин, відведена на їх вивчення, зумовлені тим, що цей курс буде вивчатись паралельно з шкільним курсом географії.

При потребі  вчитель може вносити зміни як в тематику навчальної програми, так і в послідовність тем та розподіл навчальних годин, а також вибирати різні методи навчання та форми роботи.

Курс має практичну спрямованість. Зв’язок змісту теоре­тич­ного матеріалу з практичною діяльністю учнів здійснюється в процесі виконання різнопланових практичних робіт: у 5 класі їх пропонується 10, у 6 – 10, у 7 – 9, у 8 – 8, у 9 – 11. Із запропонованих автором тем практичних робіт є теми як за вибором учнів, так і за вибором учителя. Програма передбачає проведення різних форм практичних  занять: створення презентацій та розробка міні – проектів; проведення екскурсій до краєзнавчих музеїв та музеїв народної архітектури та побуту; підготовка до свят народного календаря, їх організація та проведення; збирання старожитностей та їх класифікація; збір та упорядкування зразків уснопоетичної народної творчості; розучування народних ігор; виготовлення дитячих іграшок та найпростіших виробів з природних матеріалів, вишивок та тканих виробів; оформлення виставок та експозицій, фоторепортажів та фотоколажів; робота з картами атласу та контурною картою.

З метою розвитку творчого потенціалу учнів, удосконалення вміння порівнювати, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки  та узагальнювати отриманий результат у програму курсу за вибором до окремих тем введено такий вид роботи як дослідження. У 5 класі пропонується дослідження у рамках 3 тем, у 6 – 3, у 7 – 3, у 8 - 4, у 9 – 3.  Проводиться дослідження під керівництвом учителя, який окреслює мету та завдання, рекомендує учням узагальнення результатів  у формі творчої роботи. До виконання творчих робіт учнів можуть залучатися члени  родини.

Відповідно до умов навчального закладу та запитів учнів учитель може вносити зміни як у тематику практичних робіт та досліджень, так і в терміни їх проведення.

Засвоєння курсу передбачає  як колективні форми роботи (уроки, лекції, семінари), так і групові (доцільні при виконанні практичних робіт) та індивідуальні (створення презентацій, розробка міні – проектів, підготовка виступів). При плануванні, організації та проведенні навчальних занять передбачено використання інтерактивних технологій та нетрадиційних форм навчання та виховання учнів. Особливе місце в оволодінні даним курсом відводиться  самостійній роботі учнів, адже формування вміння самостійно здобувати знання шляхом використання енциклопедичної,  довідникової, публіцистичної, науково – популярної та художньої літератури, Інтернет – ресурсів створює передумови для самореалізації особистості.

По закінченню вивчення курсу «Етногеографія» у кожному класі передбачається  проведення підсумкового заняття у формі захисту індивідуальних та групових міні – проектів, теми яких оголошуються на початку навчального року.

По завершенні вивчення курсу „Етногеографія ” було б доцільним проведення анкетування учнів, вчителів, батьків учнів з метою з’ясування ефективності та результативності навчання, зацікавленості учнів у викладанні даного курсу.

Навчальна програма курсу за вибором «Етногеографія»

(5 - 9 клас,  34 години, 1 година на тиждень)

5 клас

Захищено авторським правом. Дозволено некомерційне використання. При копіюванні пряме посилання обов'язкове.

Повністю скачати програму за посиланням "Скачати" нижче: