Диференційоване навчання, профільне навчання

Довідка про підсумки тематичного контролю                                                
«Диференційоване навчання як спосіб організації профільного навчання в 10 класі»

    

Оновлюється світ, оновлюється суспільство, оновлюється освіта. Сучасна освіта повинна відповідати тим стандартам, які ставить перед нами суспільство.  Декілька років тому всі навчальні заклади були ознайомлені з концепцією профільного навчання, згідно з якою профільна підготовка починається в 10-му класі, але в той же час проводиться і до профільна робота з початкової  та середньої  ланок .
    Профільне навчання саме й орієнтоване на індивідуалізую навчання з урахуванням реальних потреб ринку.
    Основними завданнями профільного навчання є такі:
-    Дати учням глибокі й міцні знання з профільних дисциплін, тобто саме в той галузі, де вони передбачають реалізувати себе після закінчення школи;
-    Виробити навички самостійної пізнавальної діяльності, підготувати їх до розв’язання завдань, різного рівня складності;
-    Зорієнтувати в широкому колі проблем, пов’язаних з тією чи іншою сферою діяльності;
-    Сформувати мислення, яке дозволяє не пасивно споживати інформацію, а критично й творчо її переосмислювати, мати свою точку зору й уміти відстоювати її в будь-якій ситуації;
-    Розвивати мотивацію до науково-дослідницької діяльності;
-    Зробити учнів – випускників конкурентоздатними у плані вступу в обрані ними ЗНЗ.
    Досвід показує, що нові знання найміцніше будуть засвоєні тоді, коли учень працює над певною проблемою самостійно або з групою. Такий спосіб навчання самостійно або з групою. Такий спосіб навчання виховує відповідальність, вчить аналізувати свої дії, формує вміння працювати в команді. Для реалізації концепції професійного навчання творчою групою розроблена програма впровадження профільного навчання на 2010-2015 н.р.Важливим елементом організації профільного навчання є запровадження факультативних занять та гуртків. Відповідно до такого навчання  була сформована варіативна складова робочого навчального плану. Так, у допрофільних класах впроваджуються факультативи: 5-6 кл. – «Рідний край», «Основи комп’ютерної грамотності», «Загальна біологія», «Основи Veb-дизайну”; 8 кл. – «Основи картографії», «Художня обробка»; 10 кл. – «Стилістика української мови», «Теорія і практика творів різних жанрів».
    В школі уже кілька років поспіль впроваджується технологічний профіль, адже технологія дає змогу учням засвоїти навчальний матеріал не тільки на теоретичному рівні, а й на прикладному, у результаті чого вони стають здатні використовувати отримані знання у процесі діяльності через свою професію на благо інших. В цьому навчальному році створений історико-філологічний профіль, в якому навчаються учні 10-Б класу.
    Профільність базується на диференціації та індивідуалізації навчання. Згідно річного плану роботи школи адміністрацією були відвідані уроки в 10 класах та проаналізовано впровадження диференціації.
    До уроків англійської мови вчитель  постійно готує (передруковує та використовує тексти та аудіо матеріли з метою активізації засвоєння учнями нових лексичних одиниць, сприяння розвитку мовлення в учнів та зацікавлення в навчанні, створює ситуації, при яких учні беруть активну участь у процесі уроку, висловлюють свої думки за вивченою темою. Саме використання елементів аудіювання на уроці допомагає урізноманітнювати форми та засоби викладання, допомагає учням поповнювати свій словниковий запас, підвищувати рівень володіння іноземною мовою, навчає учнів сприймати на слух різні нюанси у вимові «носіїв мови». До таких методів слід віднести створення вчителем рольових ситуацій – це і індивідуальні та колективні творчі завдання, ситуації – змагання, різноманітні тематичні ігри, які вносять елемент нестандартності та підвищують зацікавленість учнів у роботі.
    Учителі математики ---- на уроках у 10-А та 10- Б класах приділяють увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання та розвитку учнів, обов’язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Тому основою процесу навчання є рівнева диференціація математичних завдань. Це дає змогу реалізувати базову математичну освіту з різним ступенем обґрунтованості – на основному (обов’язковому для всіх учнів) та підвищеному (для тих, хто має здібності та інтерес до математики). Вчителі планують обсяг самостійної діяльності з метою відпрацювання необхідних загально навчальних і спеціальних умінь та навичок. На уроках вчителі впроваджують систему різнорівневих вправ, відповідних вимог до навчальних досягнень.
    Уроки української мови та української літератури у 10-х класах викладають вчителі. Вчителі постійно працюють над розвитком зв’язного мовлення правильним правописом слів. Речення та вимови для словникових та зорових диктантів підбирають з матеріалів ЗНО.
    Учні  10-х класів  накопичують знання, постійно використовують міжпредметні зв’язки з літературою.
    Під час вивчення тема «Промисловість. Основні галузі промисловості світу» у 10-Б класі вчитель географії  вимагає від учнів досконалого володіння географічною картою. Пояснення нового матеріалу та перевірка домашнього завдання, бесіди, виступи ведуться українською мовою. Діти вільно володіють термінами, географічними поняттями, прослідковується єдність знань з даного предмету з життям. Під час підготовки до відповіді (завдання було розподілено на 3 малі групи) учні користувалися географічним атласом, третина класу вміє орієнтуватися серед географічних закономірностей, уміло з’ясовують особливості природи з практичною діяльністю людини (проблеми регіону).
    Учитель  уроки історії проводить відповідно до навчальної програми та календарного планування у 10-х класах. Головною метою викладання історії та правознавства є виховання громадянина України, соціально зрілої, працелюбної особистості. Цю мету вчитель ставить головним завданням на кожному уроці. Вчитель домагається досягнення формування конкретних історичних знань, здійснює розвиток мислення учнів, відповідальності особистості за власні дії.
    Особливо важливо, що вчитель намагається розвивати творче мислення особистості, критично ставитися до історичної інформації: «Паризька мирна конференція у 1919-1920 р.р.» (це тріумф чи трагедія, які наслідки для Німеччини, для світу, для нашої країни в подальших війнах).
Використовує елементи лекційного методу, що дає можливість учням індивідуально готуватися до уроків.  
    Треба відзначити, що упроваджуючи профільне навчання, педагогічний колектив стикається з деякими проблемами:
-    Мала наповнюваність класів;
-    Відсутня система підготовки вчителя до профільного навчання;
-    Сучасна навчально-дидактична література не повністю враховує профілювання старшої школи;
-    Відсутність підручників, навчально-методичних посібників, інших навчальних матеріалів;
-    Недостатня різноманітність програм для факультативних занять;
-    Важко залучити до співпраці викладачів ВНЗ через суттєву різницю в оплаті.
-    Комп’ютерна підтримка для впровадження методу проектів на уроках.

Рекомендації:

1.    Систематизувати роботу із підвищення рівня навчальних досягнень учнів в профільних 10-х класах.
2.    Під час складання вправ задач та підготовки до уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації навчання.
3.    Активніше залучати до роботи на уроці учнів, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень.
4.    Диференціювати домашні завдання.
5.    Під час оцінювання навчальних досягнень учнів враховувати індивідуальні особливості кожного учня.
6.    Активніше залучати до організації навчально-виховного процесу комп’ютерну підтримку.

Джерело: http://school7-pv.klasna.com/