Анонс підручника «Географія» для 8 класу (автори: Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В.)

«Географія» (Україна у світі: природа, населення): підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В.)

Географія  : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук, В. В. Совенко. — К. : Грамота, 2016. — 272 с. : іл.
Зміст підручника відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти та програмі з даного предмета і спрямований на формування науково-географічної картини нашої держави, навиків успішної соціальної адаптації, здібностей до самоосвіти. У ньому добре висвітлено один із головних принципів українознавчих предметів – любов до своєї країни, природи та повага до українського народу.
У підручнику наявні компоненти апарату орієнтування: зміст, вступне слово від авторів, навчальні розділи та теми, практичні роботи, перевірка своїх досягнень, додаткова інформація до окремих тем, статистичні дані, основні терміни й поняття. Компоненти чітко виділені, доцільно використані сигнали-символи, які допоможуть школярам легко орієнтуватися й продуктивно працювати з навчальним матеріалом.
Методичний апарат підручника дає можливості учню та вчителю знайти відповіді на різноманітні питання з предмета, урізноманітнити навчальний та виховний процес. Застосовано багато сучасних підходів до навчання географії, у тому числі й практична складова, що пов’язана з використанням інформаційних технологій, географічних знань і вмінь у повсякденному житті. У підручнику реалізовано комплекс підходів до вивчення географії, що визначені Державним стандартом: компетентнісний, діяльнісний та особистісно орієнтований. Представлено різнорівневі елементи знань і способи виконання навчальних дій через систему рубрик: «Пригадайте», «Висновки», «Основні терміни і поняття», «Запитання і завдання», «Практична робота», «Працюємо з  картою», «Практикум», «Дослідження», «Це цікаво», «Готуємось до наступного уроку», «Дискусійний клуб», які урізноманітнюють процес здобуття знань.
Розділ або тема підручника розпочинаються з мотивації учнів до вивчення нового матеріалу через рубрики «Ви дізнаєтеся про…», «Ви навчитеся…», які містять інформацію про очікувані результати засвоєння матеріалу. А перед кожним параграфом запропоновано рубрику «Пригадайте», яка забезпечує актуалізацію опорних знань і реалізацію внутрішньопредметних зв’язків.
Цікавою у матеріалі підручника є рубрика «Дискусійний клуб», питання якої дають змогу учням висловити власну точку зору на поставлену проблему. Досить вдалим у тексті підручника є чергування теоретичного матеріалу з практичними завданнями – робота з картою, здійснення своєрідних мікродосліджень, географічні задачі та ін. У змісті підручника містяться завдання різних типів: репродуктивні, продуктивні, відкриті, творчі, міжпредметні, дослідницького характеру які розраховані на  індивідуальне виконання, так і на парну або групову роботу. Значна увага приділена компетентнісно-орієнтованим завданням, які спрямовані не на отримання обсягу інформації, а на формування здібностей школяра діяти у різних (нових, проблемних, нестандартних) ситуаціях. Після тем у підручнику подано різноманітні завдання для самоперевірки, проблемні питання, вправи тощо. Завдання і запитання для самоконтролю, а також проблемні і творчі завдання, які потребують від учнів самостійного логічного мислення містяться у рубриках «Запитання і завдання», «Перевірте свої досягнення». Є завдання  краєзнавчого спрямування, які спонукатимуть школярів до вивчення своєї місцевості, аналізу географічних процесів і явищ на території рідного краю. Рубрика «Практичні роботи» містить алгоритми обов’язкових для виконання програмних практичних робіт. А для розвитку дослідницьких навичок учнів передбачено рубрику «Дослідження». Рубрики «Висновки» та «Основні терміни й поняття», уміщені наприкінці кожного параграфа, допоможуть учням узагальнити й систематизувати найважливіші положення матеріалу, що вивчається. Терміни, визначення понять, формулювання законів, пояснення явищ відповідають загальноприйнятим в науці і практичній діяльності.  
Підручник містить апарат організації засвоєння, що охоплює вправи, завдання і питання для перевірки знань та здійснення зворотного зв'язку, інструктивні та довідкові матеріали (пам'ятки, коментарі, вказівки для самостійної роботи і практичних завдань, досліджень проектів, зразки розв'язання задач) , таблиці, підписи-пояснення ілюстрованого матеріалу.
Підручник добре ілюстрований, в ньому є малюнки, слайди, карти, схеми, таблиці, діаграми і т. ін. Працюючи з поданими у підручнику  фактами, прикладами, статистикою – учень може робити самостійний і усвідомлений вибір. У підручнику подано  бібліографію, посилання на географічні джерела інформації, анотований покажчик, додатки. Internet-адреси в підручнику розраховані на перспективний розвиток умов використання комп'ютера і можливостей школярів звертатися і до цих сучасних джерел інформації. Додаткові матеріали зосереджені у рубриці «Це цікаво», де пропонується додаткова корисна інформація щодо процесів і явищ, які вивчаються, а також перелік друкованих та електронних джерел для поглиблення знань.

Увага ! Скачати орієнтовне календарно-тематичне планування з географії для 8 класу за новою програмою на 2016-2017 н.р. Ви можете а посиланням: http://geographer.com.ua/content/kalendarno-tematychne-planuvannya-geogr...

  Захищено авторським правом. Дозволено некомерційне використання. При копіюванні пряме посилання обов'язкове.